Ημερήσια διάταξη
Στρασβούργο
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 - Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 261k
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021183kΈκδοση: Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, 13:06
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 13:00   Συζητήσεις
13:00 - 14:15   Πρώτη ψηφοφορία
15:00 - 20:00   Συζητήσεις
19:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
20:00 - 21:15   Δεύτερη ψηφοφορία
20:30 - 22:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 13:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
77Προθεσμία pointΗ κρίση του κράτους δικαίου στην Πολωνία και η υπεροχή του δικαίου της ΕΕ
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2021/2935(RSP)]
13:00 - 14:15   Πρώτη ψηφοφορία      
71 voteΠαρατήρηση: Οι ψηφοφορίες θα καταμεριστούν σε διάφορες ώρες ψηφοφοριών αναλόγως του αριθμού των τροπολογιών
80 voteΜοναδικές ψηφοφορίες
20 voteΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 του γενικού προϋπολογισμού για το 2021: Επικαιροποίηση των εσόδων, αναθεωρημένη πρόβλεψη ιδίων πόρων και άλλων εσόδων
Έκθεση:  Pierre Larrouturou (A9-0268/2021)
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - Επικαιροποίηση εσόδων ως επακόλουθο της έναρξης ισχύος, την 1η Ιουνίου 2021, της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αναθεωρημένης πρόβλεψης ιδίων πόρων και άλλων εσόδων
[11796/2021 - C9-0363/2021 - 2021/0193(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
27 voteΑπαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
Έκθεση:  Pascal Durand (A9-0276/2021)
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
[COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τρίτη 27 Απριλίου 2021
81 voteΨηφοφορία επί προσωρινής συμφωνίας
29Προθεσμία***IvoteΔιαχειριστές πιστώσεων και αγοραστές πιστώσεων
Έκθεση:  Esther de Lange, Irene Tinagli (A9-0003/2021)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους διαχειριστές πιστώσεων, τους αγοραστές πιστώσεων και την ανάκτηση εξασφαλίσεων
[COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063A(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
82 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
92 voteHAZEKAMP, DORFMANN (ENVI/AGRI A9-0271/2021) - Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»
94 voteΑπασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2021
95 voteΠροστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο
96 voteΤα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης κατά την ψηφιακή δεκαετία
106 voteΗ κατάσταση των καλλιτεχνών και η πολιτιστική ανάκαμψη στην ΕΕ
15:00 - 20:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
47 pointΠρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2022
Δήλωση της Επιτροπής
[2021/2887(RSP)]
Ένας (1) γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
21Προθεσμία pointΓενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 - όλα τα τμήματα
Έκθεση:  Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0281/2021)
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου που αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022
[11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη
52Προθεσμία pointΗ κατάσταση στην Τυνησία
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας
[2021/2903(RSP)]
57Προθεσμία pointΠολιτικές σχέσεις και συνεργασία ΕΕ-Ταϊβάν
Έκθεση:  Charlie Weimers (A9-0265/2021)
Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τις πολιτικές σχέσεις και την συνεργασία ΕΕ-Ταϊβάν
[2021/2041(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 118 του Κανονισμού
62Προθεσμία pointΚατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2021/2923(RSP)]
19:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
20:00 - 21:15   Δεύτερη ψηφοφορία      
83 voteΨηφοφορία επί τροπολογιών
98 voteΠολιτικές σχέσεις και συνεργασία ΕΕ-Ταϊβάν
84 voteΤελικές ψηφοφορίες
34Προθεσμία voteΣτρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»
Έκθεση:  Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann (A9-0271/2021)
Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων
[2020/2260(INI)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
51Προθεσμία voteΑπασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2021
Έκθεση:  Lina Gálvez Muñoz (A9-0274/2021)
Έκθεση σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2021
[2021/2062(INI)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
49Προθεσμία voteΠροστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο
Έκθεση:  Nikolaj Villumsen (A9-0275/2021)
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο
[2019/2182(INL)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
12Προθεσμία voteΤα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης κατά την ψηφιακή δεκαετία
Έκθεση:  Dace Melbārde (A9-0278/2021)
Έκθεση σχετικά με τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης κατά την ψηφιακή δεκαετία: σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ανάκαμψης και του μετασχηματισμού
[2021/2017(INI)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
26Προθεσμία voteΠόσο αποτελεσματικά χρησιμοποίησαν τα κράτη μέλη τα χρήματα από την ΕΕ μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών
Έκθεση:  Corina Crețu (A9-0273/2021)
Έκθεση σχετικά με το πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποίησαν τα κράτη μέλη τα χρήματα από την ΕΕ μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών
[2020/2127(INI)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
11Προθεσμία voteΗ κατάσταση των καλλιτεχνών και η πολιτιστική ανάκαμψη στην ΕΕ
Έκθεση:  Monica Semedo (A9-0283/2021)
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την κατάσταση των καλλιτεχνών και την πολιτιστική ανάκαμψη στην ΕΕ
[2020/2261(INI)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
20:30 - 22:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
61 pointΤο δικαίωμα σε υγιές περιβάλλον
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2021/2924(RSP)]
31Προθεσμία*pointΚοινές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»
Έκθεση:  Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»
[COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
09:00 - 13:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Mateusz Morawiecki, Πρωθυπουργός της Πολωνίας (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Βουλευτές150'
PPE36'S&D30'Renew20'30Verts/ALE16'ID15'30ECR14'The Left9'30NI9'
15:00 - 20:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)30'
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Εισηγητές   (3x6') 18'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (14x1') 14'
Βουλευτές134'
PPE32'S&D26'30Renew18'30Verts/ALE14'30ID14'ECR12'30The Left8'30NI8'
20:30 - 22:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Εισηγητής6'
Βουλευτές45'
PPE9'30S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30The Left3'30NI3'30
77item on the agendapointΗ κρίση του κράτους δικαίου στην Πολωνία και η υπεροχή του δικαίου της ΕΕ
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 19 Οκτωβρίου 2021, 13:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, 19:00
29item on the agendapointΔιαχειριστές πιστώσεων και αγοραστές πιστώσεων
Esther de Lange, Irene Tinagli (A9-0003/2021
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, 12:00
21item on the agendapointΓενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 - όλα τα τμήματα
Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0281/2021
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, 19:00
52item on the agendapointΗ κατάσταση στην Τυνησία
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, 19:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, 10:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, 11:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, 19:00
57item on the agendapointΠολιτικές σχέσεις και συνεργασία ΕΕ-Ταϊβάν
Charlie Weimers (A9-0265/2021
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, 12:00
62item on the agendapointΚατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 19 Οκτωβρίου 2021, 13:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, 19:00
34item on the agendapointΣτρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»
Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann (A9-0271/2021
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 71 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, 12:00
51item on the agendapointΑπασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2021
Lina Gálvez Muñoz (A9-0274/2021
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, 12:00
49item on the agendapointΠροστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο
Nikolaj Villumsen (A9-0275/2021
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, 12:00
12item on the agendapointΤα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης κατά την ψηφιακή δεκαετία
Dace Melbārde (A9-0278/2021
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 71 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΠαρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, 12:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, 19:00
26item on the agendapointΠόσο αποτελεσματικά χρησιμοποίησαν τα κράτη μέλη τα χρήματα από την ΕΕ μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών
Corina Crețu (A9-0273/2021
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 71 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, 12:00
11item on the agendapointΗ κατάσταση των καλλιτεχνών και η πολιτιστική ανάκαμψη στην ΕΕ
Monica Semedo (A9-0283/2021
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 71 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΠαρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, 12:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, 19:00
31item on the agendapointΚοινές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»
Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, 12:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 20 Οκτωβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου