Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 22 ноември 2021 г. - Четвъртък, 25 ноември 2021 г. 256k
Понеделник, 22 ноември 2021165kВерсия: Cряда, 24 ноември 2021, 17:44
 Точки от дневния ред
17:00 - 20:00   Разисквания
20:30 - 23:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

17:00 - 20:00   Разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
96Срок pointВъвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност с цел подобряване на цифровото прилагане на социалноосигурителните права и на справедливата мобилност
Въпрос с искане за устен отговор - [2021/2620(RSP)]
     
Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta Rafalska (O-000071/2021 - B9-0041/21)
Комисия по заетост и социални въпроси
Комисия
Въвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност с цел подобряване на цифровото прилагане на социалноосигурителните права и на справедливата мобилност
142 pointКоординиране на мерките между държавите членки с оглед на растящия брой на случаите на COVID-19 в ЕС
Изявление на Комисията
[2021/2984(RSP)]
73Срок pointЕвропейска стратегия за суровините от изключителна важност
Доклад:  Hildegard Bentele (A9-0280/2021)
Доклад относно европейска стратегия за суровините от изключителна важност
[2021/2011(INI)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
78Срок pointПреразглеждане на Финансовия регламент с оглед на влизането в сила на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.
Доклад:  Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)
Доклад относно преразглеждането на Финансовия регламент с оглед на влизането в сила на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.
[2021/2162(INI)]
Комисия по бюджети
Комисия по бюджетен контрол
20:30 - 23:00   Разисквания       Време за изказвания
82 pointПолитиката на ЕС в областта на спорта: оценка и възможни перспективи
Доклад:  Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)
Доклад относно политиката на ЕС в областта на спорта: оценка и възможни перспективи
[2021/2058(INI)]
Комисия по култура и образование
71Срок pointФармацевтична стратегия за Европа
Доклад:  Dolors Montserrat (A9-0317/2021)
Доклад относно фармацевтична стратегия за Европа
[2021/2013(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
2  pointЕдноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)
17:00 - 20:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)25'
Докладчици   (3x6') 18'
Докладчици по становище   (2x1') 2'
Автор (комисия)5'
Членове на ЕП60'
PPE13'S&D11'Renew8'Verts/ALE6'30ID6'30ECR6'The Left4'30NI4'30
20:30 - 23:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)10'
Докладчици   (2x6') 12'
Докладчици по становище   (2x1') 2'
Членове на ЕП60'
PPE13'S&D11'Renew8'Verts/ALE6'30ID6'30ECR6'The Left4'30NI4'30
96item on the agendapointВъвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност с цел подобряване на цифровото прилагане на социалноосигурителните права и на справедливата мобилност
(O-000071/2021 - B9-0041/21) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 17 ноември 2021, 13:00
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 22 ноември 2021, 19:00
73item on the agendapointЕвропейска стратегия за суровините от изключителна важност
Hildegard Bentele (A9-0280/2021
  -ИзмененияCряда, 17 ноември 2021, 13:00
78item on the agendapointПреразглеждане на Финансовия регламент с оглед на влизането в сила на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.
Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021
  -Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 17 ноември 2021, 13:00
71item on the agendapointФармацевтична стратегия за Европа
Dolors Montserrat (A9-0317/2021
  -Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 17 ноември 2021, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 19 ноември 2021, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 22 ноември 2021, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 23 ноември 2021, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 24 ноември 2021, 19:00
Последно осъвременяване: 24 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност