Pořad jednání
Štrasburk
Pondělí, 22. listopadu 2021 - Čtvrtek, 25. listopadu 2021 231k
Úterý, 23. listopadu 2021173kVerze: Středa, 24. listopadu 2021, 17:45
 Body k pořadu jednání
09:00 - 12:00   Rozpravy
12:00 - 13:15   Hlasování
15:00 - 20:00   Rozpravy
16:00   Oznámení výsledků
20:30 - 22:30   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 12:00   Rozpravy       Řečnická doba
  pointSpolečná rozprava - Společná zemědělská politika (SZP)
84Lhůta***I-Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány z EZZF a EZFRV
Zpráva:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
85Lhůta***I-Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
Zpráva:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
86Lhůta***I-Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení
Zpráva:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
12:00 - 13:15   Hlasování      
146 votePoznámka: Hlasování budou rozdělena do několika bloků podle počtu pozměňovacích návrhů
147 voteHlasování o předběžných dohodách
84Lhůta***IvoteSpolečná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány z EZZF a EZFRV
Zpráva:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
85Lhůta***IvoteSpolečná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
Zpráva:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
86Lhůta***IvoteSpolečná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení
Zpráva:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři
[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
148 voteJediná hlasování
87***IvoteInsolvenční řízení: nahrazení příloh A a B nařízení
Zpráva:  Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazují přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení
[COM(2021)0231 - C9-0178/2021 - 2021/0118(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
107***IvoteIntegrovaná statistika zemědělských podniků: příspěvek Unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2021–2027
Zpráva:  Riho Terras (A9-0310/2021)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1091, pokud jde o příspěvek Unie na integrovanou statistiku zemědělských podniků v rámci finančního rámce na období 2021–2027
[COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
111***IvoteStrukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou: sdělení klíčových informací. Rozšíření přechodného opatření
Zpráva:  Jonás Fernández (A9-0297/2021)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o rozšíření přechodného opatření pro správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství týkající se podílových jednotek subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají
[COM(2021)0397 - C9-0326/2021 - 2021/0215(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
110***IvoteSubjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP): používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi
Zpráva:  Jonás Fernández (A9-0301/2021)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, pokud jde o používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)
[COM(2021)0399 - C9-0327/2021 - 2021/0219(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
82 votePolitika EU v oblasti sportu: hodnocení a další možný postup
Zpráva:  Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)
Zpráva o politice EU v oblasti sportu: hodnocení a další možný postup
[2021/2058(INI)]
Výbor pro kulturu a vzdělávání
79Lhůta voteDigitalizace evropského podávání zpráv, monitorování a auditu
Zpráva:  Maria Grapini (A9-0311/2021)
Zpráva obsahující doporučení Komisi k digitalizaci evropského podávání zpráv, monitorování a auditu
[2021/2054(INL)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
149 voteHlasování o pozměňovacích návrzích
158 voteEvropská strategie pro kritické suroviny
159 voteUŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) – Přezkum finančního nařízení s ohledem na vstup víceletého finančního rámce na období 2021–2027 v platnost
160 voteFarmaceutická strategie pro Evropu
15:00 - 20:00   Rozpravy       Řečnická doba
131 pointZávěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. října 2021
Prohlášení Evropské rady a Komise
[2021/2895(RSP)]
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.
143 pointSituace v Bělorusku a na jeho hranicích s EU a bezpečnostní a humanitární následky
Prohlášení Rady a Komise
[2021/2985(RSP)]
121 pointOdsouzení policejního násilí páchaného na Romech v EU
Prohlášení Rady a Komise
[2021/2907(RSP)]
83Lhůta pointLegální migrace a právo
Zpráva:  Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
Zpráva obsahující doporučení Komisi k legální migraci a právu
[2020/2255(INL)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
75 pointRozpočtový proces na rok 2021: společný návrh
Zpráva:  Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)
Zpráva o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2022 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu
[13911/202111352/2021 - C9-0428/2021 C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]
Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru pro rozpočet
16:00   Oznámení výsledků      
20:30 - 22:30   Rozpravy       Řečnická doba
69Lhůta pointMnohostranná jednání před 12. ministerskou konferencí WTO v Ženevě ve dnech 30. listopadu až 3. prosince 2021
Prohlášení Komise
[2021/2769(RSP)]
130 pointSituace v Bosně a Hercegovině
Prohlášení Rady a Komise
[2021/2974(RSP)]
09:00 - 12:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)10'
Zpravodajové   (3x6') 18'
Zpravodajové   (6x1') 6'
Poslanci105'
PPE24'30S&D20'30Renew14'30Verts/ALE11'ID11'ECR10'The Left7'NI6'30
15:00 - 20:00   Rozpravy     item on the agenda
Předseda Evropské rady (včetně odpovědí)15'
Rada (včetně odpovědí)25'
Komise (včetně odpovědí)45'
Předseda Rozpočtového výboru6'
Zpravodajové pro rozpočet   (2x3') 6'
Zpravodaj6'
Navrhovatel1'
Poslanci121'
PPE28'30S&D23'30Renew16'30Verts/ALE13'ID12'30ECR11'30The Left8'NI7'30
20:30 - 22:30   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)20'
Poslanci60'
PPE13'S&D11'Renew8'Verts/ALE6'30ID6'30ECR6'The Left4'30NI4'30
84item on the agendapointSpolečná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány z EZZF a EZFRV
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 17. listopadu 2021, 13:00
85item on the agendapointSpolečná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 17. listopadu 2021, 13:00
86item on the agendapointSpolečná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 17. listopadu 2021, 13:00
79item on the agendapointDigitalizace evropského podávání zpráv, monitorování a auditu
Maria Grapini (A9-0311/2021
  -Pozměňovací návrhyStředa, 17. listopadu 2021, 13:00
83item on the agendapointLegální migrace a právo
Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021
  -Pozměňovací návrhyStředa, 17. listopadu 2021, 13:00
69item on the agendapointMnohostranná jednání před 12. ministerskou konferencí WTO v Ženevě ve dnech 30. listopadu až 3. prosince 2021
  -Návrhy usneseníStředa, 17. listopadu 2021, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 22. listopadu 2021, 19:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 19. listopadu 2021, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 22. listopadu 2021, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 23. listopadu 2021, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)Středa, 24. listopadu 2021, 19:00
Poslední aktualizace: 24. listopadu 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí