Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 22. november 2021 - Torsdag den 25. november 2021 228k
Tirsdag den 23. november 2021171kUdgave: Onsdag den 24. november 2021, 17:45
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 12:00   Forhandling
12:00 - 13:15   Afstemningsrunde
15:00 - 20:00   Forhandling
16:00   Meddelelse af resultater
20:30 - 22:30   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 12:00   Forhandling       Taletid
  pointForhandling under ét - Den fælles landbrugspolitik
84Frist***I-Den fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL
Betænkning:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
85Frist***I-Den fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning
Betænkning:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
86Frist***I-Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og andre forordninger
Betænkning:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, (EU) nr. 251/2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, (EU) nr. 228/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og (EU) nr. 229/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
12:00 - 13:15   Afstemningsrunde      
146 voteBemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af antallet af ændringsforslag
147 voteAfstemninger om foreløbige aftaler
84Frist***IvoteDen fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL
Betænkning:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013
[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
85Frist***IvoteDen fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning
Betænkning:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
86Frist***IvoteDen fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og andre forordninger
Betænkning:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, (EU) nr. 251/2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, (EU) nr. 228/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og (EU) nr. 229/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav
[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
148 voteEnkelt afstemning
87***IvoteInsolvensbehandling: erstatning af bilag A og B til forordningen
Betænkning:  Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning af bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling
[COM(2021)0231 - C9-0178/2021 - 2021/0118(COD)]
Retsudvalget
107***IvoteUnionens bidrag til integrerede landbrugsstatistikker under FFR for 2021-2027
Betænkning:  Riho Terras (A9-0310/2021)
Betænkning om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2018/1091 for så vidt angår Unionens bidrag til integrerede landbrugsstatistikker under den finansielle ramme for 2021-2027
[COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
111***IvoteSammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er): dokumenter med central information. Forlængelse af overgangsordningen
Betænkning:  Jonás Fernández (A9-0297/2021)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1286/2014 for så vidt angår forlængelse af overgangsordningen for administrationsselskaber, investeringsselskaber og personer, der rådgiver om eller sælger andele i institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og andre institutter end investeringsinstitutter
[COM(2021)0397 - C9-0326/2021 - 2021/0215(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
110***IvoteInstitutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter): anvendelse af dokumenter med central information
Betænkning:  Jonás Fernández (A9-0301/2021)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF for så vidt angår administrationsselskabers anvendelse af dokumenter med central information vedrørende institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)
[COM(2021)0399 - C9-0327/2021 - 2021/0219(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
82 voteEU's idrætspolitik: vurdering og mulige veje frem
Betænkning:  Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)
Betænkning om EU's idrætspolitik: vurdering og mulige veje frem
[2021/2058(INI)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
79Frist voteDigitalisering af europæisk rapportering, overvågning og revision
Betænkning:  Maria Grapini (A9-0311/2021)
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om digitalisering af den europæiske rapportering, overvågning og revision
[2021/2054(INL)]
Budgetkontroludvalget
149 voteAfstemning om ændringsforslag
158 voteEn europæisk strategi for råstoffer af kritisk betydning
159 voteUŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) Revisionen af finansforordningen med henblik på ikrafttrædelsen af den flerårige finansielle ramme 2021-2027
160 voteEn lægemiddelstrategi for Europa
15:00 - 20:00   Forhandling       Taletid
131 pointKonklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 21.-22. oktober
Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen
[2021/2895(RSP)]
Talerrunde med de politiske gruppers ordførere
143 pointSituationen i Belarus og ved dets grænser til EU og de sikkerhedsmæssige og humanitære konsekvenser
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2021/2985(RSP)]
121 pointFordømmelse af politivold mod romaer i EU
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2021/2907(RSP)]
83Frist pointPolitik og lovgivning vedrørende lovlig migration
Betænkning:  Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om politik og lovgivning vedrørende lovlig migration
[2020/2255(INL)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
75 pointBudgetproceduren 2022: fælles tekst
Betænkning:  Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)
Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2022 som led i budgetproceduren
[13911/202111352/2021 - C9-0428/2021 C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]
Europa-Parlamentets Delegation til Budgetforligsudvalget
16:00   Meddelelse af resultater      
20:30 - 22:30   Forhandling       Taletid
69Frist pointMultilaterale forhandlinger med henblik på WTO's 12. ministerkonference i Genève den 30. november-3. december 2021
Redegørelse ved Kommissionen
[2021/2769(RSP)]
130 pointSituationen i Bosnien-Hercegovina
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2021/2974(RSP)]
09:00 - 12:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)10'
Ordførere   (3x6') 18'
Ordførere for udtalelser   (6x1') 6'
Medlemmer105'
PPE24'30S&D20'30Renew14'30Verts/ALE11'ID11'ECR10'The Left7'NI6'30
15:00 - 20:00   Forhandling     item on the agenda
Formanden for Det Europæiske Råd (inkl. svar)15'
Rådet (inkl. svar)25'
Kommissionen (inkl. svar)45'
Formand for Budgetudvalget6'
Budgetordførere   (2x3') 6'
Ordfører6'
Ordfører for udtalelse1'
Medlemmer121'
PPE28'30S&D23'30Renew16'30Verts/ALE13'ID12'30ECR11'30The Left8'NI7'30
20:30 - 22:30   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)20'
Medlemmer60'
PPE13'S&D11'Renew8'Verts/ALE6'30ID6'30ECR6'The Left4'30NI4'30
84item on the agendapointDen fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 17. november 2021, 13:00
85item on the agendapointDen fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 17. november 2021, 13:00
86item on the agendapointDen fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og andre forordninger
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 17. november 2021, 13:00
79item on the agendapointDigitalisering af europæisk rapportering, overvågning og revision
Maria Grapini (A9-0311/2021
  -ÆndringsforslagOnsdag den 17. november 2021, 13:00
83item on the agendapointPolitik og lovgivning vedrørende lovlig migration
Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021
  -ÆndringsforslagOnsdag den 17. november 2021, 13:00
69item on the agendapointMultilaterale forhandlinger med henblik på WTO's 12. ministerkonference i Genève den 30. november-3. december 2021
  -Forslag til beslutningOnsdag den 17. november 2021, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 22. november 2021, 19:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 19. november 2021, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 22. november 2021, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 23. november 2021, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)Onsdag den 24. november 2021, 19:00
Seneste opdatering: 24. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik