Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 22. november 2021 - Neljapäev, 25. november 2021 222k
Teisipäev, 23. november 2021166kVersioon: Kolmapäev, 24. november 2021, 17:48
 Päevakorra punktid
09:00 - 12:00   Arutelud
12:00 - 13:15   Hääletus
15:00 - 20:00   Arutelud
16:00   Tulemuste teatavaks tegemine
20:30 - 22:30   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 12:00   Arutelud       Kõneaeg
  pointÜhine arutelu - Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP)
84Tähtaeg***I-Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine
Raport:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
85Tähtaeg***I-Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire
Raport:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
86Tähtaeg***I-Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine
Raport:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, määrust (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta, määrust (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks, ning määrust (EL) nr 229/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
12:00 - 13:15   Hääletus      
146 voteMärkus: hääletused jagatakse eri hääletusvoorude vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust
147 voteEsialgsete kokkulepete hääletus
84Tähtaeg***IvoteÜhine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine
Raport:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013
[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
85Tähtaeg***IvoteÜhise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire
Raport:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
86Tähtaeg***IvoteÜhine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine
Raport:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, määrust (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta, määrust (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks, ning määrust (EL) nr 229/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks
[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
148 voteTervikhääletus
87***IvoteMaksejõuetusmenetlust käsitleva määruse A ja B lisa asendamine
Raport:  Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asendatakse määruse (EL) 2015/848 (maksejõuetusmenetluse kohta) A ja B lisa
[COM(2021)0231 - C9-0178/2021 - 2021/0118(COD)]
Õiguskomisjon
107***IvotePõllumajandusettevõtete integreeritud statistika: liidu toetus aastate 2021–2027 finantsraamistikus
Raport:  Riho Terras (A9-0310/2021)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2018/1091 seoses liidu toetusega põllumajandusettevõtete integreeritud statistika jaoks aastate 2021–2027 finantsraamistikus
[COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
111***IvoteKombineeritud või kindlustuspõhiste jaeinvesteerimistoodete põhiteabedokumente käsitleva üleminekukorra kehtivusaja pikendamine
Raport:  Jonás Fernández (A9-0297/2021)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1286/2014 seoses fondivalitsejate, äriühinguna asutatud fondide ja vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) ja muude fondide kui eurofondide osakute kohta nõu andvate või neid müüvate isikute suhtes kohaldatava üleminekukorra kehtivusaja pikendamisega
[COM(2021)0397 - C9-0326/2021 - 2021/0215(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
110***IvoteVabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad (eurofondid) ning põhiteabedokumentide kasutamine
Raport:  Jonás Fernández (A9-0301/2021)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/65/EÜ seoses põhiteabedokumentide kasutamisega vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) fondivalitsejate poolt
[COM(2021)0399 - C9-0327/2021 - 2021/0219(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
82 voteELi spordipoliitika: hinnang ja võimalikud tulevikusuundumused
Raport:  Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)
Raport ELi spordipoliitika kohta – hinnang ja võimalikud tulevikusuundumused
[2021/2058(INI)]
Kultuuri- ja hariduskomisjon
79Tähtaeg voteELi aruandluse, järelevalve ja auditeerimise digitaliseerimine
Raport:  Maria Grapini (A9-0311/2021)
Raport soovitustega komisjonile ELi aruandluse, järelevalve ja auditeerimise digitaliseerimise kohta
[2021/2054(INL)]
Eelarvekontrollikomisjon
149 voteMuudatusettepanekute hääletamine
158 voteEuroopa kriitilise tähtsusega toorainete strateegia
159 voteUŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) Finantsmääruse läbivaatamine mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 jõustumist silmas pidades
160 voteEuroopa ravimistrateegia
15:00 - 20:00   Arutelud       Kõneaeg
131 pointEuroopa Ülemkogu 21.–22. oktoobri 2021. aasta kohtumise järeldused
Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused
[2021/2895(RSP)]
Fraktsioonide sõnavõtuvoor
143 pointValgevenes ja ELi-Valgevene piiril kujunenud olukord ning selle julgeoleku- ja humanitaartagajärjed
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2021/2985(RSP)]
121 pointELis romade vastu suunatud politseivägivalla hukka mõistmine
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2021/2907(RSP)]
83Tähtaeg pointSeadusliku rände poliitika ja õigus
Raport:  Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
Raport soovitustega komisjonile seadusliku rände poliitika ja õiguse kohta
[2020/2255(INL)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
75 pointEuroopa Liidu 2022. aasta eelarvemenetlus: ühine tekst
Raport:  Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)
Raport eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2022. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta
[13911/202111352/2021 - C9-0428/2021 C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]
Euroopa Parlamendi delegatsioon eelarve lepituskomitees
16:00   Tulemuste teatavaks tegemine      
20:30 - 22:30   Arutelud       Kõneaeg
69Tähtaeg pointMitmepoolsed läbirääkimised seoses WTO ministrite 12. konverentsiga, mis toimub Genfis 30. novembrist kuni 3. detsembrini 2021
Komisjoni avaldus
[2021/2769(RSP)]
130 pointOlukord Bosnias ja Hertsegoviinas
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2021/2974(RSP)]
09:00 - 12:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)10'
Raportöörid   (3x6') 18'
Arvamuse koostajad   (6x1') 6'
Parlamendiliikmed105'
PPE24'30S&D20'30Renew14'30Verts/ALE11'ID11'ECR10'The Left7'NI6'30
15:00 - 20:00   Arutelud     item on the agenda
Euroopa Ülemkogu eesistuja (koos vastustega)15'
Nõukogu (koos vastustega)25'
Komisjon (koos vastustega)45'
Eelarvekomisjoni esimees6'
Eelarveraportöörid   (2x3') 6'
Raportöör6'
Arvamuse koostaja1'
Parlamendiliikmed121'
PPE28'30S&D23'30Renew16'30Verts/ALE13'ID12'30ECR11'30The Left8'NI7'30
20:30 - 22:30   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)20'
Parlamendiliikmed60'
PPE13'S&D11'Renew8'Verts/ALE6'30ID6'30ECR6'The Left4'30NI4'30
84item on the agendapointÜhine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 17. november 2021, 13:00
85item on the agendapointÜhise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 17. november 2021, 13:00
86item on the agendapointÜhine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 17. november 2021, 13:00
79item on the agendapointELi aruandluse, järelevalve ja auditeerimise digitaliseerimine
Maria Grapini (A9-0311/2021
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 17. november 2021, 13:00
83item on the agendapointSeadusliku rände poliitika ja õigus
Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 17. november 2021, 13:00
69item on the agendapointMitmepoolsed läbirääkimised seoses WTO ministrite 12. konverentsiga, mis toimub Genfis 30. novembrist kuni 3. detsembrini 2021
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 17. november 2021, 13:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 22. november 2021, 19:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 19. november 2021, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 22. november 2021, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 23. november 2021, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 24. november 2021, 19:00
Viimane päevakajastamine: 24. november 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika