Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 17 януари 2022 г. - Четвъртък, 20 януари 2022 г. 222k
Cряда, 19 януари 2022169kВерсия: Cряда, 19 януари 2022, 20:17
 Точки от дневния ред
09:00 - 09:45   ГЛАСУВАНЕ
11:00   Обявяване на резултатите
11:30   Ред на работа
11:30 - 14:00   Разискване
14:30 - 15:15   ГЛАСУВАНЕ
15:00 - 23:30   Разисквания
16:00   Обявяване на резултатите
18:00 - 19:15   Гласуване
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 09:45   ГЛАСУВАНЕ      
101 voteИзбор на квестори на Парламента
[2021/3046(RSO)]
Първи тур
11:00   Обявяване на резултатите      
11:30   Ред на работа      
11:30 - 14:00   Разискване       Време за изказвания
97 pointПредставяне на програмата за дейността на френското председателство
Изявления на Съвета и Комисията
[2021/3022(RSP)]
14:30 - 15:15   ГЛАСУВАНЕ      
94 voteИзбор на квестори на Парламента
Втори тур
15:00 - 23:30   Разисквания       Време за изказвания
34Срок***IpointЗаконодателен акт за цифровите услуги
Доклад:  Christel Schaldemose (A9-0356/2021)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно единен пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и изменение на Директива 2000/31/ЕО
[COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  pointРазисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)
132Срок -Нарушения на основните свободи в Хонконг
[2022/2503(RSP)]
B9-0066/2022, RC-B9-0067/2022, B9-0067/2022, B9-0071/2022, B9-0073/2022, B9-0075/2022, B9-0076/2022
134Срок -Ситуацията в Казахстан
[2022/2505(RSP)]
B9-0064/2022, RC-B9-0065/2022, B9-0065/2022, B9-0072/2022, B9-0074/2022, B9-0077/2022, B9-0079/2022
133Срок -Политическата криза в Судан
[2022/2504(RSP)]
RC-B9-0068/2022, B9-0068/2022, B9-0069/2022, B9-0070/2022, B9-0078/2022, B9-0080/2022, B9-0081/2022, B9-0082/2022
16:00   Обявяване на резултатите      
18:00 - 19:15   Гласуване      
129 voteЗабележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в зависимост от броя на измененията
153 voteПредложение за решение
111Срок voteЧислен състав на постоянните комисии
[2021/3026(RSO)]
B9-0063/2022
154 voteЕдинни гласувания
138*voteНазначаване на член на Сметната палата - Ян Грегор
Доклад:  Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022)
Доклад относно назначаването на Ян Грегор за член на Сметната палата
[12535/2021 - C9-0405/2021 - 2021/0802(NLE)]
Комисия по бюджетен контрол
139*voteНазначаване на член на Сметната палата - Марек Опиола
Доклад:  Claudiu Manda (A9-0004/2022)
Доклад относно назначаването на Марек Опиола за член на Сметната палата
[13231/2021 - C9-0406/2021 - 2021/0803(NLE)]
Комисия по бюджетен контрол
140*voteНазначаване на член на Сметната палата - Михаилс Козловс
Доклад:  Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022)
Доклад относно назначаването на Михаилс Козловс за член на Сметната палата
[13353/2021 - C9-0407/2021 - 2021/0804(NLE)]
Комисия по бюджетен контрол
141*voteНазначаване на член на Сметната палата - Йорг Кристиян Петрович
Доклад:  Olivier Chastel (A9-0005/2022)
Доклад относно назначаването на Йорг Кристиян Петрович за член на Сметната палата
[13355/2021 - C9-0408/2021 - 2021/0805(NLE)]
Комисия по бюджетен контрол
155 voteПредварително споразумение
25Срок***IvoteЕвропейска агенция по лекарствата
Доклад:  Nicolás González Casares (A9-0216/2021)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно засилена роля на Европейската агенция по лекарствата в готовността за действия при кризи и управлението на кризи по отношение на лекарствените продукти и медицинските изделия
[COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Cряда, 7 юли 2021
171 voteЕдинни гласувания
136Срок voteВъзражение съгласно член 111, параграф 3: Определяне на случаите, в които данните за самоличност могат да се считат за едни и същи или сходни за целите на откриването на множество самоличности съгласно Регламент (ЕС) 2019/817
[2021/2913(DEA)]
B9-0061/2022
137Срок voteВъзражение съгласно член 111, параграф 3: Определяне на случаите, в които данните за самоличност могат да се считат за едни и същи или сходни за целите на откриването на множество самоличности съгласно Регламент (ЕС) 2019/818
[2021/2912(DEA)]
B9-0062/2022
172 voteГласуване на изменения
173 voteЗаконодателен акт за цифровите услуги
11:30 - 14:00   Разискване     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)15'
Комисия (включително отговорите)15'
Членове на ЕП75'
PPE17'S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID8'ECR7'30The Left5'30NI5'
15:00 - 23:30   Разисквания     item on the agenda
Председател на Европейския съвет (включително отговорите)15'
Комисия (включително отговорите)35'
Докладчик6'
Докладчици по становище   (7x1') 7'
Автор на всяко предложение за резолюция (член 144 от Правилника за дейността)1'
Членове на ЕП253'
PPE62'S&D51'Renew36'Verts/ALE26'30ID25'30ECR23'30The Left15'NI14'
34item on the agendapointЗаконодателен акт за цифровите услуги
Christel Schaldemose (A9-0356/2021
  -Изменения; отхвърлянеПетък, 14 януари 2022, 12:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеВтoрник, 18 януари 2022, 16:00
132item on the agendapointНарушения на основните свободи в Хонконг
  -Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Понеделник, 17 януари 2022, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 19 януари 2022, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 19 януари 2022, 14:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеCряда, 19 януари 2022, 19:00
134item on the agendapointСитуацията в Казахстан
  -Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Понеделник, 17 януари 2022, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 19 януари 2022, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 19 януари 2022, 14:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеCряда, 19 януари 2022, 19:00
133item on the agendapointПолитическата криза в Судан
  -Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Понеделник, 17 януари 2022, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 19 януари 2022, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 19 януари 2022, 14:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеCряда, 19 януари 2022, 19:00
111item on the agendapointЧислен състав на постоянните комисии
  -Предложение за решениеЧетвъртък, 13 януари 2022, 13:00
  -ИзмененияПонеделник, 17 януари 2022, 19:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеВтoрник, 18 януари 2022, 16:00
25item on the agendapointЕвропейска агенция по лекарствата
Nicolás González Casares (A9-0216/2021
  -Изменения; отхвърлянеПетък, 14 януари 2022, 12:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеВтoрник, 18 януари 2022, 16:00
136item on the agendapointВъзражение съгласно член 111, параграф 3: Определяне на случаите, в които данните за самоличност могат да се считат за едни и същи или сходни за целите на откриването на множество самоличности съгласно Регламент (ЕС) 2019/817
  -ИзмененияПонеделник, 17 януари 2022, 19:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеВтoрник, 18 януари 2022, 16:00
137item on the agendapointВъзражение съгласно член 111, параграф 3: Определяне на случаите, в които данните за самоличност могат да се считат за едни и същи или сходни за целите на откриването на множество самоличности съгласно Регламент (ЕС) 2019/818
  -ИзмененияПонеделник, 17 януари 2022, 19:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеВтoрник, 18 януари 2022, 16:00
Последно осъвременяване: 19 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност