Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 7 март 2022 г. - Четвъртък, 10 март 2022 г. 265k
Понеделник, 7 март 2022158kВерсия: Cряда, 9 март 2022, 19:20
 Точки от дневния ред
17:00 - 22:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

17:00 - 22:00   Разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
54Срок pointИзпълнение на политиката на сближаване за периода 2021-2027 г.
Въпрос с искане за устен отговор - [2022/2527(RSP)]
Гласуването ще бъде проведено по време на втората месечна сесия през март
     
Younous Omarjee (O-000002/2022 - B9-0006/22)
Комисия по регионално развитие
Комисия
Изпълнение на политиката на сближаване за периода 2021 — 2027 г.
19Срок pointСхеми за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции
Доклад:  Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)
Доклад с предложения към Комисията относно схемите за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции
[2021/2026(INL)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
51Срок pointСвиващото се пространство на гражданското общество в Европа
Доклад:  Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)
Доклад относно свиващото се пространство на гражданското общество в Европа
[2021/2103(INI)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
49Срок pointРолята на културата, образованието, медиите и спорта в борбата срещу расизма
Доклад:  Salima Yenbou (A9-0027/2022)
Доклад относно ролята на културата, образованието, медиите и спорта в борбата срещу расизма
[2021/2057(INI)]
Комисия по култура и образование
  pointКратко представяне на следните доклади:
15Срок -Политика на сближаване: намаляване на различията в здравеопазването и засилване на трансграничното сътрудничество в областта на здравеопазването
Доклад:  Tomislav Sokol (A9-0026/2022)
Доклад относно политиката на сближаване като инструмент за намаляване на различията в здравеопазването и засилване на трансграничното сътрудничество в областта на здравеопазването

[2021/2100(INI)]
Комисия по регионално развитие
21Срок -Политика на сближаване: насърчаване на иновативния и интелигентен преход и регионалната свързаност на ИКТ
Доклад:  Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)
Доклад относно ролята на политиката на сближаване за насърчаване на иновативния и интелигентен преход и регионалната свързаност на ИКТ

[2021/2101(INI)]
Комисия по регионално развитие
30Срок -Осъществяване на диалог с гражданите: правото на петиция, правото на сезиране на Европейския омбудсман и Европейската гражданска инициатива
Доклад:  Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)
Доклад относно осъществяването на диалог с гражданите: правото на петиция, правото на сезиране на Европейския омбудсман и Европейската гражданска инициатива

[2020/2275(INI)]
Комисия по петиции
2  pointЕдноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)
17:00 - 22:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)35'
Докладчици   (3x6') 18'
Докладчик по становище1'
Докладчици (Член 60 от Правилника за дейността)   (3x4') 12'
Автор (комисия)5'
Членове на ЕП120'
PPE28'S&D23'30Renew17'Verts/ALE13'ID11'30ECR11'30The Left8'NI8'
54item on the agendapointИзпълнение на политиката на сближаване за периода 2021-2027 г.
(O-000002/2022 - B9-0006/22) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 16 март 2022, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПонеделник, 21 март 2022, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 21 март 2022, 13:00
19item on the agendapointСхеми за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции
Sophia in 't Veld (A9-0028/2022
  -ИзмененияCряда, 2 март 2022, 13:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеПетък, 4 март 2022, 12:00
51item on the agendapointСвиващото се пространство на гражданското общество в Европа
Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022
  -Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 2 март 2022, 13:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеПетък, 4 март 2022, 12:00
49item on the agendapointРолята на културата, образованието, медиите и спорта в борбата срещу расизма
Salima Yenbou (A9-0027/2022
  -Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 2 март 2022, 13:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеПетък, 4 март 2022, 12:00
15item on the agendapointПолитика на сближаване: намаляване на различията в здравеопазването и засилване на трансграничното сътрудничество в областта на здравеопазването
Tomislav Sokol (A9-0026/2022
  -Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 2 март 2022, 13:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеПетък, 4 март 2022, 12:00
21item on the agendapointПолитика на сближаване: насърчаване на иновативния и интелигентен преход и регионалната свързаност на ИКТ
Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022
  -Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 2 март 2022, 13:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеПетък, 4 март 2022, 12:00
30item on the agendapointОсъществяване на диалог с гражданите: правото на петиция, правото на сезиране на Европейския омбудсман и Европейската гражданска инициатива
Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022
  -Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 2 март 2022, 13:00
  -Искания за отделно и разделно гласуванеПетък, 4 март 2022, 12:00
Последно осъвременяване: 9 март 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност