Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2022. gada 7. marts - Ceturtdiena, 2022. gada 10. marts 237k
Trešdiena, 2022. gada 9. marts177kVersija: Trešdiena, 2022. gada 9. marts, 19:27
 Darba kārtības punkti
08:30 - 10:30   Debates
10:30 - 12:30   Debates
12:30 - 13:45   Pirmais balsošanas laiks
15:00 - 23:00   Debates
19:00   Rezultātu paziņošana
20:00 - 21:15   Otrais balsošanas laiks
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

08:30 - 10:30   Debates       Uzstāšanās laiks
  pointKopīgās debates - Eiropas pusgads
36Termiņi -Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījums
Ziņojums:  Irene Tinagli (A9-0034/2022)
Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījums

[2022/2006(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
23Termiņi -Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījuma nodarbinātības un sociālie aspekti
Ziņojums:  Helmut Geuking (A9-0040/2022)
Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījuma nodarbinātības un sociālie aspekti

[2021/2233(INI)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
10:30 - 12:30   Debates       Uzstāšanās laiks
102 pointDebates ar Igaunijas premjerministri Kaja Kallas — ES loma mainīgā pasaulē un drošības situācija Eiropā pēc Krievijas agresijas un iebrukuma Ukrainā
[2022/2583(RSP)]
12:30 - 13:45   Pirmais balsošanas laiks      
  pointViens balsojums
61*-Beznodokļu veikali, kas atrodas Lamanša tuneļa Francijas terminālī
Ziņojums:  Irene Tinagli (A9-0035/2022)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/118/EK un Direktīvu (ES) 2020/262 (pārstrādāta redakcija) attiecībā uz beznodokļu veikaliem, kas atrodas Lamanša tuneļa Francijas terminālī

[COM(2021)0817 - C9-0016/2022 - 2021/0418(CNS)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
62*-Pievienotās vērtības nodokļa likmes
Ziņojums:  Marek Belka (A9-0036/2022)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm

[COM(2018)002014754/2021 - C8-0023/2018 C9-0456/2021 - 2018/0005(CNS)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Debates: Otrdiena, 2018. gada 2. oktobris
59Termiņi -Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: Eiropas energoinfrastruktūras Savienības kopīgu interešu projektu saraksts
[2021/2991(DEA)]
B9-0137/2022
57Termiņi -Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificēta kokvilna GHB811 (BCS-GH811-4)
[2021/3057(RSP)]
B9-0126/2022
58Termiņi -Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificēts eļļas rapsis 73496 (DP-Ø73496-4)
[2021/3058(RSP)]
B9-0127/2022
  pointBalsošana par grozījumiem
114 voteĪpašas komitejas Covid-19 pandēmijas jautājumos izveide: gūtā pieredze un ieteikumi nākotnei
Lēmuma priekšlikums saskaņā ar Reglamenta 207. pantu
116 voteĪpašas komitejas attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju, izveide
Lēmuma priekšlikums saskaņā ar Reglamenta 207. pantu
87 voteTOLLERET, DELBOS-CORFIELD (FEMM A9-0021/2022) — Integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā — 2020. gada ziņojums
88 voteES trešais dzimumu līdztiesības rīcības plāns
89 voteRezolūciju priekšlikumi - Tiesiskums un ES Tiesas nolēmuma sekas
  pointGalīgie balsojumi
17Termiņi -Ārvalstu iejaukšanās visos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos
Ziņojums:  Sandra Kalniete (A9-0022/2022)
Ziņojums par ārvalstu iejaukšanos visos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos, tostarp dezinformāciju

[2020/2268(INI)]
Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju
19Termiņi -Shēmas pilsonības un uzturēšanās atļauju piešķiršanai saistībā ar ieguldījumiem
Ziņojums:  Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)
Ziņojums ar priekšlikumiem Komisijai par shēmām pilsonības un uzturēšanās atļauju piešķiršanai saistībā ar ieguldījumiem

[2021/2026(INL)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
30Termiņi -Pilsoņu iesaistīšana: tiesības iesniegt lūgumrakstu, tiesības vērsties pie Eiropas Ombuda un Eiropas pilsoņu iniciatīva
Ziņojums:  Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)
Ziņojums par pilsoņu iesaistīšanu: tiesības iesniegt lūgumrakstu, tiesības vērsties pie Eiropas Ombuda un Eiropas pilsoņu iniciatīva

[2020/2275(INI)]
Lūgumrakstu komiteja
15:00 - 23:00   Debates       Uzstāšanās laiks
52Termiņi***IpointBaterijas un bateriju atkritumi
Ziņojums:  Simona Bonafè (A9-0031/2022)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par baterijām un bateriju atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 2006/66/EK un groza Regulu (ES) 2019/1020
[COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
24Termiņi***IpointVispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2030. gadam
Ziņojums:  Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2030. gadam
[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
31Termiņi pointJauns ES stratēģiskais satvars darba aizsardzības jomā laikposmam pēc 2020. gada
Ziņojums:  Marianne Vind (A9-0023/2022)
Ziņojums par jaunu ES stratēģisko satvaru darba aizsardzības jomā laikposmam pēc 2020. gada (ietverot darba ņēmēju aizsardzību pret kaitīgu vielu iedarbību darba vietā, stresu darba vietā un atkārtotu kustību radītas traumas)
[2021/2165(INI)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
32Termiņi pointTaisnīgāka un vienkāršāka nodokļu sistēma atveseļošanas stratēģijas atbalstam
Ziņojums:  Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par taisnīgāku un vienkāršāku nodokļu sistēmu atveseļošanas stratēģijas atbalstam (EP turpmākie pasākumi saistībā ar Komisijas jūlijā pieņemto rīcības plānu un 25 iniciatīvām PVN, uzņēmējdarbības nodokļu un individuālu nodokļu uzlikšanas jomā)
[2020/2254(INL)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
38 pointEiropas satvars nodokļa ieturēšanai ienākumu izcelsmes vietā
Ziņojums:  Pedro Marques (A9-0011/2022)
Ziņojums par Eiropas satvaru nodokļa ieturēšanai ienākumu izcelsmes vietā
[2021/2097(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
28Termiņi point2020. gada ziņojums par ES pilsonību
Ziņojums:  Yana Toom (A9-0019/2022)
Ziņojums par 2020. gada ziņojumu par ES pilsonību: iespēju nodrošināšana pilsoņiem un viņu tiesību aizsardzība
[2021/2099(INI)]
Lūgumrakstu komiteja
19:00   Rezultātu paziņošana      
20:00 - 21:15   Otrais balsošanas laiks      
  pointBalsošana par grozījumiem
83 voteEiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījums
84 voteEiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījuma nodarbinātības un sociālie aspekti
85 voteBaterijas un bateriju atkritumi
  pointBalsojums par provizorisko vienošanos
24Termiņi***I-Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2030. gadam
Ziņojums:  Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2030. gadam

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Trešdiena, 2021. gada 7. jūlijs
  pointViens balsojums
31Termiņi -Jauns ES stratēģiskais satvars darba aizsardzības jomā laikposmam pēc 2020. gada
Ziņojums:  Marianne Vind (A9-0023/2022)
Ziņojums par jaunu ES stratēģisko satvaru darba aizsardzības jomā laikposmam pēc 2020. gada (ietverot darba ņēmēju aizsardzību pret kaitīgu vielu iedarbību darba vietā, stresu darba vietā un atkārtotu kustību radītas traumas)

[2021/2165(INI)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
  pointGalīgie balsojumi
104Termiņi -Īpašas komitejas Covid-19 pandēmijas jautājumos izveide: gūtā pieredze un ieteikumi nākotnei
[2022/2584(RSO)]
B9-0139/2022
Lēmuma priekšlikums saskaņā ar Reglamenta 207. pantu
105Termiņi -Īpašas komitejas attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju, izveide
[2022/2585(RSO)]
B9-0140/2022
Lēmuma priekšlikums saskaņā ar Reglamenta 207. pantu
106Termiņi -Izmeklēšanas komitejas izveide, lai izmeklētu spiegprogrammatūras "Pegasus" un tai līdzīgu novērošanas spiegprogrammatūru izmantošanu
[2022/2586(RSO)]
B9-0138/2022
Priekšlikums lēmumam saskaņā ar Reglamenta 208. pantu
29Termiņi -Integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā — 2020. gada ziņojums
Ziņojums:  Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)
Ziņojums par integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā — 2020. gada ziņojums

[2021/2039(INI)]
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
20Termiņi -ES trešais dzimumu līdztiesības rīcības plāns
Ziņojums:  Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)
Ziņojums par ES trešo dzimumu līdztiesības rīcības plānu

[2021/2003(INI)]
Attīstības komiteja
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
55Termiņi -Tiesiskums un ES Tiesas nolēmuma sekas
Rezolūciju priekšlikumi

[2022/2535(RSP)]
B9-0134/2022, B9-0135/2022, B9-0136/2022
Debates: Trešdiena, 2022. gada 16. februāris
08:30 - 10:30   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Referenti   (2x6') 12'
Atzinumu sagatavotāji   (2x1') 2'
Deputāti 60'
PPE13'S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'ECR6'The Left4'30NI4'30
10:30 - 12:30   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Augstais pārstāvis (ieskaitot atbildes)10'
Kaja Kallas, Igaunijas premjerministre (ieskaitot atbildes)20'
Deputāti 60'
PPE13'S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'ECR6'The Left4'30NI4'30
15:00 - 23:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)25'
Referenti   (5x6') 30'
Atzinumu sagatavotāji   (5x1') 5'
Deputāti 285'
PPE69'30S&D57'30Renew40'30Verts/ALE30'ID27'ECR26'30The Left17'NI17'30
36item on the agendapointEiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījums
Irene Tinagli (A9-0034/2022
  -GrozījumiPirmdiena, 2022. gada 7. marts, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2022. gada 8. marts, 16:00
23item on the agendapointEiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījuma nodarbinātības un sociālie aspekti
Helmut Geuking (A9-0040/2022
  -GrozījumiPirmdiena, 2022. gada 7. marts, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2022. gada 8. marts, 16:00
59item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: Eiropas energoinfrastruktūras Savienības kopīgu interešu projektu saraksts
  -GrozījumiPiektdiena, 2022. gada 4. marts, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2022. gada 7. marts, 19:00
57item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificēta kokvilna GHB811 (BCS-GH811-4)
  -GrozījumiTrešdiena, 2022. gada 2. marts, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2022. gada 4. marts, 12:00
58item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificēts eļļas rapsis 73496 (DP-Ø73496-4)
  -GrozījumiTrešdiena, 2022. gada 2. marts, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2022. gada 4. marts, 12:00
17item on the agendapointĀrvalstu iejaukšanās visos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos
Sandra Kalniete (A9-0022/2022
  -GrozījumiTrešdiena, 2022. gada 2. marts, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2022. gada 4. marts, 12:00
19item on the agendapointShēmas pilsonības un uzturēšanās atļauju piešķiršanai saistībā ar ieguldījumiem
Sophia in 't Veld (A9-0028/2022
  -GrozījumiTrešdiena, 2022. gada 2. marts, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2022. gada 4. marts, 12:00
30item on the agendapointPilsoņu iesaistīšana: tiesības iesniegt lūgumrakstu, tiesības vērsties pie Eiropas Ombuda un Eiropas pilsoņu iniciatīva
Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022
  -Referenta vai vismaz 71 deputāta ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2022. gada 2. marts, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2022. gada 4. marts, 12:00
52item on the agendapointBaterijas un bateriju atkritumi
Simona Bonafè (A9-0031/2022
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2022. gada 2. marts, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2022. gada 4. marts, 12:00
24item on the agendapointVispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2030. gadam
Grace O'Sullivan (A9-0203/2021
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2022. gada 2. marts, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2022. gada 4. marts, 12:00
31item on the agendapointJauns ES stratēģiskais satvars darba aizsardzības jomā laikposmam pēc 2020. gada
Marianne Vind (A9-0023/2022
  -Referenta vai vismaz 71 deputāta ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2022. gada 2. marts, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2022. gada 4. marts, 12:00
32item on the agendapointTaisnīgāka un vienkāršāka nodokļu sistēma atveseļošanas stratēģijas atbalstam
Luděk Niedermayer (A9-0024/2022
  -GrozījumiPiektdiena, 2022. gada 4. marts, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2022. gada 7. marts, 19:00
28item on the agendapoint2020. gada ziņojums par ES pilsonību
Yana Toom (A9-0019/2022
  -Referenta vai vismaz 71 deputāta ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2022. gada 2. marts, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2022. gada 4. marts, 12:00
104item on the agendapointĪpašas komitejas Covid-19 pandēmijas jautājumos izveide: gūtā pieredze un ieteikumi nākotnei
  -GrozījumiPirmdiena, 2022. gada 7. marts, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2022. gada 8. marts, 16:00
105item on the agendapointĪpašas komitejas attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju, izveide
  -GrozījumiPirmdiena, 2022. gada 7. marts, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2022. gada 8. marts, 16:00
106item on the agendapointIzmeklēšanas komitejas izveide, lai izmeklētu spiegprogrammatūras "Pegasus" un tai līdzīgu novērošanas spiegprogrammatūru izmantošanu
  -GrozījumiPirmdiena, 2022. gada 7. marts, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2022. gada 8. marts, 16:00
29item on the agendapointIntegrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā — 2020. gada ziņojums
Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022
  -GrozījumiTrešdiena, 2022. gada 2. marts, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2022. gada 4. marts, 12:00
20item on the agendapointES trešais dzimumu līdztiesības rīcības plāns
Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022
  -Referenta vai vismaz 71 deputāta ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2022. gada 2. marts, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2022. gada 4. marts, 12:00
55item on the agendapointTiesiskums un ES Tiesas nolēmuma sekas
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2022. gada 2. marts, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2022. gada 7. marts, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2022. gada 7. marts, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2022. gada 8. marts, 16:00
Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 9. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika