Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 4 april 2022 - Torsdagen den 7 april 2022 222k
Tisdagen den 5 april 2022169kUtgåva: Onsdagen den 6 april 2022, 19:14
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:30   PRIORITERAD DEBATT
11:30 - 13:50   Debatter
14:00 - 15:00   OMRÖSTNING
15:00 - 22:00   Debatter
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:30   PRIORITERAD DEBATT       Talartid
66Tidsfrist pointEU:s skydd av barn och ungdomar som flyr på grund av kriget i Ukraina
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2022/2618(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
11:30 - 13:50   Debatter       Talartid
19Tidsfrist***IpointTranseuropeisk energiinfrastruktur
Betänkande:  Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeisk energiinfrastruktur och om upphävande av förordning (EU) nr 347/2013
[COM(2020)0824 - C9-0417/2020 - 2020/0360(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
16Tidsfrist pointRiktlinjer för budgeten för 2023 – avsnitt III
Betänkande:  Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022)
Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten 2023, avsnitt III – kommissionen
[2021/2226(BUI)]
Budgetutskottet
14:00 - 15:00   OMRÖSTNING      
48Tidsfrist***IpointHumanläkemedel som tillhandahålls i Förenade kungariket med avseende på Nordirland samt i Cypern, Irland och Malta
Begäran från kommissionen om brådskande debatt
[COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
49Tidsfrist***IpointPrövningsläkemedel som tillhandahålls i Förenade kungariket med avseende på Nordirland samt i Cypern, Irland och Malta
Begäran från kommissionen om brådskande debatt
[COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
68Tidsfrist***IpointÖkad förfinansiering med React-EU
Begäran från kommissionen om brådskande debatt
[COM(2022)0145 - C9-0127/2022 - 2022/0096(COD)]
Utskottet för regional utveckling
73Tidsfrist***IpointGaslagring
Begäran från kommissionen om brådskande debatt
[COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
63***IvoteStärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete
Betänkande:  Samira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen (A9-0056/2022)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete tack vare insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer
[COM(2021)0093 - C9-0089/2021 - 2021/0050(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar
44Tidsfrist***IvoteÖversyn av reserven för marknadsstabilitet inom unionens utsläppshandelssystem
Betänkande:  Cyrus Engerer (A9-0045/2022)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut (EU) 2015/1814 vad gäller det antal utsläppsrätter som ska placeras i reserven för marknadsstabilitet inom unionens utsläppshandelssystem för växthusgaser fram till 2030
[COM(2021)0571 - C9-0325/2021 - 2021/0202(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
18Tidsfrist***IIvoteAnvändning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg
Andrabehandlingsrekommendation:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg
[13531/1/2021 - C9-0014/2022 - 2017/0113(COD)]
Utskottet för transport och turism
10Tidsfrist voteFramtiden för fisket i Engelska kanalen, Nordsjön, Irländska sjön och Atlanten
Betänkande:  Manuel Pizarro (A9-0042/2022)
Betänkande om framtiden för fisket i Engelska kanalen, Nordsjön, Irländska sjön och Atlanten mot bakgrund av Förenade kungarikets utträde ur EU
[2021/2016(INI)]
Fiskeriutskottet
26Tidsfrist voteSkydd av barnets rättigheter i civilrättsliga, administrativa och familjerättsliga förfaranden
Betänkande:  Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022)
Betänkande om skydd av barnets rättigheter i civilrättsliga, administrativa och familjerättsliga förfaranden
[2021/2060(INI)]
Utskottet för rättsliga frågor
19Tidsfrist***IvoteTranseuropeisk energiinfrastruktur
Betänkande:  Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeisk energiinfrastruktur och om upphävande av förordning (EU) nr 347/2013
[COM(2020)0824 - C9-0417/2020 - 2020/0360(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
16Tidsfrist voteRiktlinjer för budgeten för 2023 – avsnitt III
Betänkande:  Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022)
Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten 2023, avsnitt III – kommissionen
[2021/2226(BUI)]
Budgetutskottet
52***IvoteLikvärdighet av fältbesiktningar och av vissa utsäden producerade i Bolivia
Betänkande:  Veronika Vrecionová (A9-0053/2022)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller dess tillämpningsperiod och vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Bolivia av utsädesodlingar av stråsäd och olje- och spånadsväxter och om likvärdighet av stråsäd och olje- och spånadsväxter producerade i Bolivia
[COM(2022)0026 - C9-0024/2022 - 2022/0016(COD)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
20 voteFörslag till ändringsbudget nr 1/2022: justering av den fleråriga budgetramen för 2021–2027
Betänkande:  Karlo Ressler (A9-0051/2022)
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2022 för budgetåret 2022 – budgetering för effekterna på 2022 års budget av justeringen av den fleråriga budgetramen i enlighet med artikel 7 i rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 om den fleråriga budgetramen för 2021–2027
[06310/2022 - C9-0052/2022 - 2022/0018(BUD)]
Budgetutskottet
62***IvoteMinimikrav på utbildning för sjöfolk (kodifiering)
Betänkande:  Manon Aubry (A9-0080/2022)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav på utbildning för sjöfolk
[COM(2020)0739 - C9-0371/2020 - 2020/0329(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
61 voteÅtgärder mot vattenföroreningar som orsakas av nitrater, bland annat förbättringar av de olika systemen för nitratmätning i medlemsstaterna
Resolutionsförslag
[2021/3003(RSP)]
B9-0176/2022
Artikel 227 i arbetsordningen
15:00 - 22:00   Debatter       Talartid
33 pointFrågestund (kommissionen) - von der Leyen-kommissionen: Genomförandet av de politiska prioriteringarna efter två år
Artikel 137 i arbetsordningen
34 pointFrågestund (vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) - EU:s säkerhet och strategiska kompass
Artikel 137 i arbetsordningen
55Tidsfrist pointSituationen i Afghanistan, särskilt situationen för kvinnors rättigheter
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2022/2571(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
58 pointUtfallet av toppmötet mellan EU och Kina (1 april 2022)
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2022/2590(RSP)]
21Tidsfrist pointGenomförande av insatser för medborgarutbildning
Betänkande:  Domènec Ruiz Devesa (A9-0060/2022)
Betänkande om genomförande av insatser för medborgarutbildning
[2021/2008(INI)]
Utskottet för kultur och utbildning
35 pointRöstförklaringar
09:00 - 11:30   PRIORITERAD DEBATT     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ögonkontaktsförfarandet10'
Ledamöter89'
PPE20'30S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'30The Left6'NI6'30
11:30 - 13:50   Debatter     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Föredragande   (2x6') 12'
Föredragande av yttrande   (9x1') 9'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter60'
PPE13'S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'ECR6'The Left4'30NI4'30
15:00 - 22:00   Debatter     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)10'
Föredragande6'
Ögonkontaktsförfarandet   (3x5') 15'
Ledamöter135'
PPE32'S&D26'30Renew19'Verts/ALE14'ID13'ECR13'The Left8'30NI9'
66item on the agendapointEU:s skydd av barn och ungdomar som flyr på grund av kriget i Ukraina
  -ResolutionsförslagTisdagen den 5 april 2022, 10:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 6 april 2022, 10:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 6 april 2022, 11:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 6 april 2022, 19:00
19item on the agendapointTranseuropeisk energiinfrastruktur
Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 30 mars 2022, 13:00
16item on the agendapointRiktlinjer för budgeten för 2023 – avsnitt III
Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 30 mars 2022, 13:00
48item on the agendapointHumanläkemedel som tillhandahålls i Förenade kungariket med avseende på Nordirland samt i Cypern, Irland och Malta
Pascal Canfin
  -Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 5 april 2022, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 6 april 2022, 16:00
49item on the agendapointPrövningsläkemedel som tillhandahålls i Förenade kungariket med avseende på Nordirland samt i Cypern, Irland och Malta
Pascal Canfin
  -Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 5 april 2022, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 6 april 2022, 16:00
68item on the agendapointÖkad förfinansiering med React-EU
  -Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 5 april 2022, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 6 april 2022, 16:00
73item on the agendapointGaslagring
Cristian-Silviu Buşoi
  -Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 5 april 2022, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 6 april 2022, 16:00
44item on the agendapointÖversyn av reserven för marknadsstabilitet inom unionens utsläppshandelssystem
Cyrus Engerer (A9-0045/2022
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 30 mars 2022, 13:00
18item on the agendapointAnvändning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg
Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 30 mars 2022, 13:00
10item on the agendapointFramtiden för fisket i Engelska kanalen, Nordsjön, Irländska sjön och Atlanten
Manuel Pizarro (A9-0042/2022
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionTorsdagen den 31 mars 2022, 12:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 4 april 2022, 19:00
26item on the agendapointSkydd av barnets rättigheter i civilrättsliga, administrativa och familjerättsliga förfaranden
Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionTorsdagen den 31 mars 2022, 12:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 4 april 2022, 19:00
55item on the agendapointSituationen i Afghanistan, särskilt situationen för kvinnors rättigheter
  -ResolutionsförslagTisdagen den 5 april 2022, 10:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 6 april 2022, 10:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 6 april 2022, 11:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 6 april 2022, 19:00
21item on the agendapointGenomförande av insatser för medborgarutbildning
Domènec Ruiz Devesa (A9-0060/2022
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 31 mars 2022, 12:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 1 april 2022, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 4 april 2022, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 5 april 2022, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 6 april 2022, 19:00
Senaste uppdatering: 7 april 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy