Agenda
Straatsburg
Maandag 6 juni 2022 - Donderdag 9 juni 2022 227k
Dinsdag 7 juni 2022173kVersie: Woensdag 8 juni 2022, 16:43
 Agendapunten
09:00 - 13:50   Debatten
14:00 - 14:30   STEMMINGEN
14:30 - 22:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 13:50   Debatten       Spreektijd
  pointGezamenlijk debat - Fit for 55 (deel 1)
De stemming vindt plaats op woensdag.
44Deadline***I-Wijziging van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Unie
Verslag:  Peter Liese (A9-0162/2022)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Unie, Besluit (EU) 2015/1814 betreffende de instelling en de werking van een marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en Verordening (EU) 2015/757

[COM(2021)0551 - C9-0318/2021 - 2021/0211(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
46Deadline***I-Sociaal klimaatfonds
Verslag:  David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een sociaal klimaatfonds

[COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
43Deadline***I-Mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens
Verslag:  Mohammed Chahim (A9-0160/2022)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

[COM(2021)0564 - C9-0328/2021 - 2021/0214(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
45Deadline***I-Herziening van het EU-emissiehandelssysteem voor de luchtvaart
Verslag:  Sunčana Glavak (A9-0155/2022)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG wat betreft de bijdrage van de luchtvaart aan de emissiereductiedoelstelling van de Unie voor de hele economie en de passende toepassing van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel

[COM(2021)0552 - C9-0319/2021 - 2021/0207(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
47Deadline***I-Kennisgeving in het kader van de regeling voor koolstofcompensatie en -reductie voor de internationale luchtvaart
Verslag:  Sunčana Glavak (A9-0145/2022)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG wat betreft de kennisgeving inzake compensatie in het kader van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel voor in de Unie gevestigde vliegtuigexploitanten

[COM(2021)0567 - C9-0323/2021 - 2021/0204(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
14:00 - 14:30   STEMMINGEN      
69 voteBenoeming van een lid in de selectiecommissie voor het Europees Openbaar Ministerie
[2022/2043(INS)]
B9-0290/2022
68***voteVerlenging van de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het gps-satellietnavigatiesysteem en verwante toepassingen
Aanbeveling:  Cristian-Silviu Buşoi (A9-0153/2022)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het GPS-navigatiesysteem en verwante toepassingen tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds
[COM(2022)000906531/2022 -  C9-0147/2022 - 2022/0005(NLE)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
13Deadline voteVerslag 2021 over Turkije
Verslag:  Nacho Sánchez Amor (A9-0149/2022)
Verslag over het Commissieverslag 2021 over Turkije
[2021/2250(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
51Deadline voteDe routekaart van de EDEO inzake klimaatverandering en defensie
Verslag:  Thomas Waitz (A9-0084/2022)
Verslag over de routekaart van de EDEO voor klimaatverandering en defensie
[2021/2102(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
50Deadline voteDe EU en de veiligheidsuitdagingen in de Indo-Pacifische regio
Verslag:  David McAllister (A9-0085/2022)
Verslag over de EU en de veiligheidsuitdagingen in de Indo-Pacifische regio
[2021/2232(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
26 voteEilanden en cohesiebeleid
Verslag:  Younous Omarjee (A9-0144/2022)
Verslag over eilanden en cohesiebeleid: huidige situatie en toekomstige uitdagingen
[2021/2079(INI)]
Commissie regionale ontwikkeling
16Deadline voteArtikel 17 van de verordening inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid
Verslag:  Caroline Roose (A9-0152/2022)
Verslag over de tenuitvoerlegging van artikel 17 van de verordening inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid
[2021/2168(INI)]
Commissie visserij
14:30 - 22:00   Debatten       Spreektijd
  pointGezamenlijk debat - Fit for 55 (deel 2)
49Deadline***I-Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten (verordening inzake de verdeling van de inspanningen)
Verslag:  Jessica Polfjärd (A9-0163/2022)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2018/842 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen

[COM(2021)0555 - C9-0321/2021 - 2021/0200(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
53Deadline***I-Landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF)
Verslag:  Ville Niinistö (A9-0161/2022)
Verslag over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2018/841 wat betreft het toepassingsgebied, vereenvoudiging van de nalevingsvoorschriften, vaststelling van de streefcijfers voor de lidstaten voor 2030 en de verbintenis tot de collectieve verwezenlijking van klimaatneutraliteit in de sector landgebruik, bosbouw en landbouw tegen 2035, en van Verordening (EU) 2018/1999 wat betreft verbetering van monitoring, rapportage, het volgen van de vooruitgang en beoordeling

[COM(2021)0554 - C9-0320/2021 - 2021/0201(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
48Deadline***I-CO2-emissienormen voor personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen
Verslag:  Jan Huitema (A9-0150/2022)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2019/631 wat betreft de aanscherping van de CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto’s en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in overeenstemming met de verhoogde klimaatambitie van de Unie

[COM(2021)0556 - C9-0322/2021 - 2021/0197(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
80Deadline pointDe rechtsstaat en de potentiële goedkeuring van het Poolse nationaal herstel- en veerkrachtplan (RRF)
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2022/2703(RSP)]
De stemming vindt op donderdag plaats
55Deadline pointHet buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de EU na de Russische invasie in Oekraïne
Verslag:  David McAllister, Nathalie Loiseau (A9-0164/2022)
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de EU na de Russische inval in Oekraïne
[2022/2039(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 118 van het Reglement
25Deadline pointVeiligheid in de regio van het Oostelijk Partnerschap en de rol van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
Verslag:  Witold Jan Waszczykowski (A9-0168/2022)
Verslag over de veiligheid in de regio van het Oostelijk Partnerschap en de rol van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
[2021/2199(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
32 pointStemverklaringen
09:00 - 13:50   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Rapporteurs   (5x6') 30'
Rapporteurs voor advies   (16x1') 16'
“Catch the eye”5'
Leden135'
PPE31'30S&D26'30Renew19'30Verts/ALE14'ID13'ECR13'The Left8'30NI9'
14:30 - 22:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)20'
Commissie (inclusief antwoorden)20'
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)10'
Rapporteurs   (6x6') 36'
Rapporteurs voor advies   (7x1') 7'
“Catch the eye”   (4x5') 20'
Fracties194'
PPE46'30S&D39'Renew28'Verts/ALE20'ID18'30ECR18'The Left12'NI12'30
44item on the agendapointWijziging van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Unie
Peter Liese (A9-0162/2022
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 1 juni 2022, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming, stemming “in onderdelen” en “hoofdelijke” stemmingMaandag 6 juni 2022, 19:00
46item on the agendapointSociaal klimaatfonds
David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 1 juni 2022, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming, stemming “in onderdelen” en “hoofdelijke” stemmingMaandag 6 juni 2022, 19:00
43item on the agendapointMechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens
Mohammed Chahim (A9-0160/2022
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 1 juni 2022, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming, stemming “in onderdelen” en “hoofdelijke” stemmingMaandag 6 juni 2022, 19:00
45item on the agendapointHerziening van het EU-emissiehandelssysteem voor de luchtvaart
Sunčana Glavak (A9-0155/2022
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 1 juni 2022, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming, stemming “in onderdelen” en “hoofdelijke” stemmingMaandag 6 juni 2022, 19:00
47item on the agendapointKennisgeving in het kader van de regeling voor koolstofcompensatie en -reductie voor de internationale luchtvaart
Sunčana Glavak (A9-0145/2022
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 1 juni 2022, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming, stemming “in onderdelen” en “hoofdelijke” stemmingMaandag 6 juni 2022, 19:00
13item on the agendapointVerslag 2021 over Turkije
Nacho Sánchez Amor (A9-0149/2022
  -AmendementenWoensdag 1 juni 2022, 13:00
51item on the agendapointDe routekaart van de EDEO inzake klimaatverandering en defensie
Thomas Waitz (A9-0084/2022
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 1 juni 2022, 13:00
50item on the agendapointDe EU en de veiligheidsuitdagingen in de Indo-Pacifische regio
David McAllister (A9-0085/2022
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 1 juni 2022, 13:00
16item on the agendapointArtikel 17 van de verordening inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid
Caroline Roose (A9-0152/2022
  -AmendementenWoensdag 1 juni 2022, 13:00
49item on the agendapointBindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten (verordening inzake de verdeling van de inspanningen)
Jessica Polfjärd (A9-0163/2022
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 1 juni 2022, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming, stemming “in onderdelen” en “hoofdelijke” stemmingMaandag 6 juni 2022, 19:00
53item on the agendapointLandgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF)
Ville Niinistö (A9-0161/2022
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 1 juni 2022, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming, stemming “in onderdelen” en “hoofdelijke” stemmingMaandag 6 juni 2022, 19:00
48item on the agendapointCO2-emissienormen voor personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen
Jan Huitema (A9-0150/2022
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 1 juni 2022, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming, stemming “in onderdelen” en “hoofdelijke” stemmingMaandag 6 juni 2022, 19:00
80item on the agendapointDe rechtsstaat en de potentiële goedkeuring van het Poolse nationaal herstel- en veerkrachtplan (RRF)
  -OntwerpresolutiesDinsdag 7 juni 2022, 12:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 8 juni 2022, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 8 juni 2022, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming, stemming “in onderdelen” en “hoofdelijke” stemmingWoensdag 8 juni 2022, 19:00
55item on the agendapointHet buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de EU na de Russische invasie in Oekraïne
David McAllister, Nathalie Loiseau (A9-0164/2022
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 1 juni 2022, 13:00
25item on the agendapointVeiligheid in de regio van het Oostelijk Partnerschap en de rol van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
Witold Jan Waszczykowski (A9-0168/2022
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 1 juni 2022, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 3 juni 2022, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 6 juni 2022, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 7 juni 2022, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)Woensdag 8 juni 2022, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 8 juni 2022Juridische mededeling - Privacybeleid