Föredragningslista
Bryssel
Onsdagen den 9 november 2022 - Torsdagen den 10 november 2022 190k
Torsdagen den 10 november 2022163kUtgåva: Onsdagen den 9 november 2022, 16:42
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 10:50   Debatter
11:00 - 13:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 10:50   Debatter       Talartid
24Tidsfrist pointRättvisa oavsett ras, icke-diskriminering och antirasism i EU
Betänkande:  Evin Incir (A9-0254/2022)
Betänkande om rättvisa oavsett ras, icke-diskriminering och antirasism i EU
[2022/2005(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
5Tidsfrist***IpointEn hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen
Betänkande:  Bart Groothuis (A9-0313/2021)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148
[COM(2020)0823 - C9-0422/2020 - 2020/0359(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
11:00 - 13:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
10***voteAvtal mellan EU och Ukraina om godstransporter på väg
Rekommendation:  Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2022)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina om godstransporter på väg

[COM(2022)030811050/2022 - C9-0292/2022  - 2022/0200(NLE)]
Utskottet för transport och turism
9***voteAvtal mellan EU och Moldavien om godstransporter på väg
Rekommendation:  Marian-Jean Marinescu (A9-0262/2022)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om godstransporter på väg

[COM(2022)030911052/2022 - C9-0291/2022 C9-0304/2022 - 2022/0201(NLE)]
Utskottet för transport och turism
23***voteIngående av ett avtal inom ramen för Gats om ändring av bindningslistor med specifika åtaganden
Rekommendation:  Bernd Lange (A9-0257/2022)
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal om ändring av bindningslistor med specifika åtaganden inom ramen för Allmänna tjänstehandelsavtalet i syfte att införliva bilaga 1 till förklaringen om slutförandet av förhandlingarna om inhemsk reglering på tjänsteområdet av den 2 december 2021
[COM(2022)025709982/2022 -  C9-0224/2022 - 2022/0174(NLE)]
Utskottet för internationell handel
8Tidsfrist***IvoteUtländska subventioner som snedvrider den inre marknaden
Betänkande:  Christophe Hansen (A9-0135/2022)
Betänkande om Europaparlamentets och rådets förordning om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden
[COM(2021)0223 - C9-0167/2021 - 2021/0114(COD)]
Utskottet för internationell handel
14Tidsfrist***IvoteDirektivet om företagens hållbarhetsrapportering
Betänkande:  Pascal Durand (A9-0059/2022)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU, direktiv 2004/109/EG, direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014 vad gäller företagens hållbarhetsrapportering
[COM(2021)0189 - C9-0147/2021 - 2021/0104(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
6Tidsfrist***IvoteDigitalisering av finanssektorn: rättsakten om digital operativ motståndskraft (Dora)
Betänkande:  Billy Kelleher (A9-0341/2021)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn och om ändring av förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014
[COM(2020)0595 - C9-0304/2020 - 2020/0266(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
7Tidsfrist***IvoteDigitalisering av finanssektorn: ändringsdirektiv avseende krav på digital operativ motståndskraft
Betänkande:  Mikuláš Peksa (A9-0340/2021)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/43/EG, 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 och (EU) 2016/2341
[COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
5Tidsfrist***IvoteEn hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen
Betänkande:  Bart Groothuis (A9-0313/2021)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148
[COM(2020)0823 - C9-0422/2020 - 2020/0359(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
22Tidsfrist***IvoteREPowerEU-kapitel i planer för återhämtning och resiliens
Betänkande:  Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-0260/2022)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2021/241 vad gäller REPowerEU-kapitel i planer för återhämtning och resiliens och om ändring av förordning (EU) 2021/1060, förordning (EU) 2021/2115, direktiv 2003/87/EG och beslut (EU) 2015/1814
[COM(2022)0231 - C9-0183/2022 - 2022/0164(COD)]
Budgetutskottet
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
32Tidsfrist*voteFullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Kroatien
Betänkande:  Paulo Rangel (A9-0264/2022)
Betänkande om utkastet till rådets beslut om den fullständiga tillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket i Republiken Kroatien
[10624/2022 - C9-0222/2022 - 2022/0806(NLE)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
37 voteUtnämning av ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden
Betänkande:  Irene Tinagli (A9-0259/2022)
Betänkande om förslaget till utnämning av ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden
[N9-0068/2022 - C9-0352/2022 - 2022/0905(NLE)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
36 voteUtnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
Betänkande:  Irene Tinagli (A9-0258/2022)
Betänkande om förslaget till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
[N9-0067/2022 - C9-0351/2022 - 2022/0904(NLE)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
21 voteE-sport och datorspel
Betänkande:  Laurence Farreng (A9-0244/2022)
Betänkande om e-sport och datorspel
[2022/2027(INI)]
Utskottet för kultur och utbildning
24Tidsfrist voteRättvisa oavsett ras, icke-diskriminering och antirasism i EU
Betänkande:  Evin Incir (A9-0254/2022)
Betänkande om rättvisa oavsett ras, icke-diskriminering och antirasism i EU
[2022/2005(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
09:00 - 10:50   Debatter     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Föredragande   (2x6') 12'
Föredragande av yttrande   (4x1') 4'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter44'
PPE9'30S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID4'30ECR4'30The Left3'30NI3'30
24item on the agendapointRättvisa oavsett ras, icke-diskriminering och antirasism i EU
Evin Incir (A9-0254/2022
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 71 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionMåndagen den 7 november 2022, 12:00
5item on the agendapointEn hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen
Bart Groothuis (A9-0313/2021
  -Ändringsförslag, förkastandeMåndagen den 7 november 2022, 12:00
8item on the agendapointUtländska subventioner som snedvrider den inre marknaden
Christophe Hansen (A9-0135/2022
  -Ändringsförslag, förkastandeMåndagen den 7 november 2022, 12:00
14item on the agendapointDirektivet om företagens hållbarhetsrapportering
Pascal Durand (A9-0059/2022
  -Ändringsförslag, förkastandeMåndagen den 7 november 2022, 12:00
6item on the agendapointDigitalisering av finanssektorn: rättsakten om digital operativ motståndskraft (Dora)
Billy Kelleher (A9-0341/2021
  -Ändringsförslag, förkastandeMåndagen den 7 november 2022, 12:00
7item on the agendapointDigitalisering av finanssektorn: ändringsdirektiv avseende krav på digital operativ motståndskraft
Mikuláš Peksa (A9-0340/2021
  -Ändringsförslag, förkastandeMåndagen den 7 november 2022, 12:00
22item on the agendapointREPowerEU-kapitel i planer för återhämtning och resiliens
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-0260/2022
  -Ändringsförslag, förkastandeMåndagen den 7 november 2022, 12:00
32item on the agendapointFullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Kroatien
Paulo Rangel (A9-0264/2022
  -ÄndringsförslagMåndagen den 7 november 2022, 12:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 8 november 2022, 16:00
Senaste uppdatering: 9 november 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy