Darbotvarkė
Strasbūras
Pirmadienis, 2023 m. kovo 13 d. - Ketvirtadienis, 2023 m. kovo 16 d. 229k
Antradienis, 2023 m. kovo 14 d.172kVersija: Trečiadienis, 2023 m. kovo 15 d., 11:38
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 10:30   Diskusijos
10:30 - 12:00   Diskusijos
12:00 - 13:00   BALSAVIMAS
13:00 - 15:00   Diskusijos (po balsavimo)
15:00 - 23:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 10:30   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
40Galutinis terminas***IpointDuomenų aktas
Pranešimas:  Pilar del Castillo Vera (A9-0031/2023)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl suderintų sąžiningos prieigos prie duomenų ir jų naudojimo taisyklių (Duomenų aktas)
[COM(2022)0068 - C9-0051/2022 - 2022/0047(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
10:30 - 12:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
53 pointTai – Europa. Diskusijos su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda
[2023/2567(RSP)]
12:00 - 13:00   BALSAVIMAS      
65 votePrašymas atšaukti Ioanniso Lagoso (Ioannis Lagos) imunitetą
Pranešimas:  Andrzej Halicki (A9-0053/2023)
Pranešimas dėl prašymo atšaukti Ioanniso Lagoso (Ioannis Lagos) imunitetą
[2022/2019(IMM)]
Teisės reikalų komitetas
66 votePrašymas atšaukti Nicolauso Festo (Nicolaus Fest) imunitetą
Pranešimas:  Ilana Cicurel (A9-0055/2023)
Pranešimas dėl prašymo atšaukti Nicolauso Festo (Nicolaus Fest) imunitetą
[2022/2056(IMM)]
Teisės reikalų komitetas
52 voteEuropos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas – Belgijos paraiška EGF/2022/002 BE/TNT
Pranešimas:  Olivier Chastel (A9-0043/2023)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams lėšų mobilizavimo pagal Belgijos paraišką
[COM(2023)0069 - C9-0018/2023 - 2023/0031(BUD)]
Biudžeto komitetas
64Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: genetiškai modifikuoti aliejiniai rapsai MON 94100 (MON-941ØØ-2)
[2023/2537(RSP)]
B9-0162/2023
27Galutinis terminas***IvoteRo-ro keleiviniai laivai: stovumo reikalavimai
Pranešimas:  Roberts Zīle (A9-0255/2022)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl patobulintų stovumo reikalavimų įtraukimo ir suderinimo su Tarptautinės jūrų organizacijos nustatytais stovumo reikalavimais iš dalies keičiama Direktyva 2003/25/EB
[COM(2022)0053 - C9-0047/2022 - 2022/0036(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
20Galutinis terminas***IvoteValstybėms narėms nustatomi įpareigojimai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį (Pastangų pasidalijimo reglamentas)
Pranešimas:  Jessica Polfjärd (A9-0163/2022)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/842, kuriuo, prisidedant prie klimato politikos veiksmų, kad būtų vykdomi įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį
[COM(2021)0555 - C9-0321/2021 - 2021/0200(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
21Galutinis terminas***IvoteŽemės naudojimas, žemės naudojimo keitimas ir miškininkystė (LULUCF)
Pranešimas:  Ville Niinistö (A9-0161/2022)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl taikymo srities, atitikties taisyklių supaprastinimo, valstybių narių 2030 m. tikslų nustatymo ir įsipareigojimo iki 2035 m. bendrai pasiekti poveikio klimatui neutralumo tikslą žemės naudojimo, miškininkystės ir žemės ūkio sektoriuje iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/841 ir dėl stebėsenos, ataskaitų teikimo, pažangos stebėjimo ir peržiūros tobulinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999
[COM(2021)0554 - C9-0320/2021 - 2021/0201(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
47Galutinis terminas***IvoteSąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo peržiūra
Pranešimas:  Cyrus Engerer (A9-0045/2022)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo dėl apyvartinių taršos leidimų, perkeltinų į Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervą iki 2030 m., skaičiaus iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/1814
[COM(2021)0571 - C9-0325/2021 - 2021/0202(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
29Galutinis terminas***IvotePastatų energinis naudingumas (nauja redakcija)
Pranešimas:  Ciarán Cuffe (A9-0033/2023)
Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pastatų energinio naudingumo (nauja redakcija)
[COM(2021)0802 - C9-0469/2021 - 2021/0426(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
40Galutinis terminas***IvoteDuomenų aktas
Pranešimas:  Pilar del Castillo Vera (A9-0031/2023)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl suderintų sąžiningos prieigos prie duomenų ir jų naudojimo taisyklių (Duomenų aktas)
[COM(2022)0068 - C9-0051/2022 - 2022/0047(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
51Galutinis terminas voteMetinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2021 m. veiklą
Pranešimas:  Anne-Sophie Pelletier (A9-0054/2023)
Pranešimas dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2021 m. veiklą
[2022/2141(INI)]
Peticijų komitetas
32 votePolitikos suderinamumas vystymosi labui
Pranešimas:  Janina Ochojska (A9-0019/2023)
Pranešimas dėl politikos suderinamumo vystymosi labui
[2021/2164(INI)]
Vystymosi komitetas
13:00 - 15:00   Diskusijos (po balsavimo)       Kalbėjimo laikas
  pointBendros diskusijos - Europos Semestras
31Galutinis terminas -2023 m. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras
Pranešimas:  Irene Tinagli (A9-0044/2023)
Pranešimas dėl 2023 m. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro

[2022/2150(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
43Galutinis terminas -Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2023 m. užimtumo ir socialiniai prioritetai
Pranešimas:  Estrella Durá Ferrandis (A9-0051/2023)
Pranešimas „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2023 m. užimtumo ir socialiniai prioritetai“

[2022/2151(INI)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
61Galutinis terminas pointTinkamo dydžio minimalios pajamos aktyviai įtraukčiai užtikrinti
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu - [2022/2840(RSP)]
     
Dragoş Pîslaru, Krzysztof Hetman, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sara Matthieu, Giuseppe Milazzo, Özlem Demirel (O-000050/2022 - B9-0008/23)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Tarybai
Tinkamo dydžio minimalios pajamos aktyviai įtraukčiai užtikrinti
     
Dragoş Pîslaru, Krzysztof Hetman, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sara Matthieu, Giuseppe Milazzo, Özlem Demirel (O-000051/2022 - B9-0009/23)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Komisijai
Tinkamo dydžio minimalios pajamos aktyviai įtraukčiai užtikrinti
15:00 - 23:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
57 pointKlausimų Komisijai valanda. Kaip užtikrinti energetinį saugumą ES 2023 m.
70 pointKlausimų valanda (Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) – Transatlantinių ryšių stiptinimas nuolat besikeičiančiame daugiašaliame pasaulyje
75 pointDemokratijos būklės blogėjimas Izraelyje ir jo pasekmės okupuotoms teritorijoms
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareiškimas
[2023/2593(RSP)]
76 pointPadėtis Sakartvele
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareiškimas
[2023/2594(RSP)]
77Galutinis terminas pointIššūkiai, su kuriais susiduria Moldovos Respublika
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareiškimas
[2023/2595(RSP)]
Bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje
  pointBendros diskusijos - ES ir JK santykiai
30Galutinis terminas -Susitarimo dėl JK išstojimo iš ES įgyvendinimo ataskaita
Pranešimas:  Pedro Silva Pereira (A9-0052/2023)
Pranešimas dėl Susitarimo dėl JK išstojimo iš ES įgyvendinimo ataskaitos

[2020/2202(INI)]
Konstitucinių reikalų komitetas
78 -Vindzoro sistema
Komisijos pareiškimas

[2023/2596(RSP)]
39Galutinis terminas pointES ir Armėnijos santykiai
Pranešimas:  Andrey Kovatchev (A9-0036/2023)
Pranešimas dėl ES ir Armėnijos santykių
[2021/2230(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
38Galutinis terminas pointES ir Azerbaidžano santykiai
Pranešimas:  Željana Zovko (A9-0037/2023)
Pranešimas dėl ES ir Azerbaidžano santykių
[2021/2231(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
8  pointPaaiškinimai dėl balsavimo
09:00 - 10:30   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)5'
Pranešėjas6'
Nuomonės referentai   (3x1') 3'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai44'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ECR4'30ID4'30The Left3'30NI4'
10:30 - 12:00   Diskusijos     item on the agenda
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda20'
Parlamento nariai44'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ECR4'30ID4'30The Left3'30NI4'
13:00 - 15:00   Diskusijos (po balsavimo)     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)15'
Komisija (kartu su atsakymais)15'
Pranešėjai   (2x6') 12'
Nuomonės referentas1'
Autorius (komitetas)5'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Parlamento nariai44'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ECR4'30ID4'30The Left3'30NI4'
15:00 - 23:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)20'
Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis (kartu su atsakymais)30'
Pranešėjai   (3x6') 18'
Nuomonės referentai   (4x1') 4'
Procedūra „prašau žodžio“   (6x5') 30'
Parlamento nariai149'
PPE35'30S&D29'30Renew21'Verts/ALE15'30ECR14'ID14'The Left9'NI10'30
40item on the agendapointDuomenų aktas
Pilar del Castillo Vera (A9-0031/2023
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2023 m. kovo 8 d., 13:00
64item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: genetiškai modifikuoti aliejiniai rapsai MON 94100 (MON-941ØØ-2)
  -PakeitimaiPenktadienis, 2023 m. kovo 10 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2023 m. kovo 13 d., 19:00
27item on the agendapointRo-ro keleiviniai laivai: stovumo reikalavimai
Roberts Zīle (A9-0255/2022
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2023 m. kovo 8 d., 13:00
20item on the agendapointValstybėms narėms nustatomi įpareigojimai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį (Pastangų pasidalijimo reglamentas)
Jessica Polfjärd (A9-0163/2022
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2023 m. kovo 8 d., 13:00
21item on the agendapointŽemės naudojimas, žemės naudojimo keitimas ir miškininkystė (LULUCF)
Ville Niinistö (A9-0161/2022
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2023 m. kovo 8 d., 13:00
47item on the agendapointSąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo peržiūra
Cyrus Engerer (A9-0045/2022
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2023 m. kovo 8 d., 13:00
29item on the agendapointPastatų energinis naudingumas (nauja redakcija)
Ciarán Cuffe (A9-0033/2023
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2023 m. kovo 8 d., 13:00
51item on the agendapointMetinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2021 m. veiklą
Anne-Sophie Pelletier (A9-0054/2023
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2023 m. kovo 9 d., 13:00
31item on the agendapoint2023 m. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras
Irene Tinagli (A9-0044/2023
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2023 m. kovo 8 d., 13:00
43item on the agendapointEuropos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2023 m. užimtumo ir socialiniai prioritetai
Estrella Durá Ferrandis (A9-0051/2023
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2023 m. kovo 8 d., 13:00
61item on the agendapointTinkamo dydžio minimalios pajamos aktyviai įtraukčiai užtikrinti
(O-000050/2022 - B9-0008/23) (O-000051/2022 - B9-0009/23) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2023 m. vasario 8 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2023 m. vasario 13 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2023 m. vasario 13 d., 20:00
77item on the agendapointIššūkiai, su kuriais susiduria Moldovos Respublika
30item on the agendapointSusitarimo dėl JK išstojimo iš ES įgyvendinimo ataskaita
Pedro Silva Pereira (A9-0052/2023
  -PakeitimaiPenktadienis, 2023 m. kovo 10 d., 13:00
39item on the agendapointES ir Armėnijos santykiai
Andrey Kovatchev (A9-0036/2023
  -Pranešėjo siūlomi pakeitimai (ne mažiau kaip 71 EP narys), alternatyvus pasiūlymai dėl rezoliucijos Ketvirtadienis, 2023 m. kovo 9 d., 13:00
  -Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPenktadienis, 2023 m. kovo 10 d., 12:00
38item on the agendapointES ir Azerbaidžano santykiai
Željana Zovko (A9-0037/2023
  -Pranešėjo siūlomi pakeitimai (ne mažiau kaip 71 EP narys), alternatyvus pasiūlymai dėl rezoliucijos Ketvirtadienis, 2023 m. kovo 9 d., 13:00
  -Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPenktadienis, 2023 m. kovo 10 d., 12:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2023 m. kovo 10 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2023 m. kovo 13 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2023 m. kovo 14 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)Trečiadienis, 2023 m. kovo 15 d., 19:00
Atnaujinta: 2023 m. kovo 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika