Дневен ред
Брюксел
Сряда, 29 март 2023 г. - Четвъртък, 30 март 2023 г. 200k
Cряда, 29 март 2023154kВерсия: Cряда, 29 март 2023, 18:02
 Точки от дневния ред
15:00 - 21:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

15:00 - 21:00   Разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
27 pointЦеремония по случай 25-ата годишнина от Споразумението от Разпети петък
23 pointЗаключения от заседанието на Европейския съвет от 23 и 24 март 2023 г.
Изявления на Европейския съвет и Комисията
[2023/2580(RSP)]
  pointОбщо разискване - Флуорсъдържащите парникови газове и веществата, които нарушават озоновия слой
15Срок***I-Регламент за флуорсъдържащите газове
Доклад:  Bas Eickhout (A9-0048/2023)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014

[COM(2022)0150 - C9-0142/2022 - 2022/0099(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
19***I-Регламент относно веществата, които нарушават озоновия слой
Доклад:  Jessica Polfjärd (A9-0050/2023)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно веществата, които нарушават озоновия слой, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1005/2009

[COM(2022)0151 - C9-0143/2022 - 2022/0100(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
5Срок***IpointРегламент относно общата безопасност на продуктите
Доклад:  Dita Charanzová (A9-0191/2022)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата безопасност на продуктите, за изменение на Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/357/ЕИО на Съвета и Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
[COM(2021)0346 - C9-0245/2021 - 2021/0170(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
33 pointПравата на децата в семейства на дъгата и еднополови семейства, по-специално в Италия
Изявление на Комисията
[2023/2629(RSP)]
2  pointЕдноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)
15:00 - 21:00   Разисквания     item on the agenda
Европейски съвет (включително отговорите)15'
Комисия (включително отговорите)40'
Докладчици   (3x6') 18'
Докладчици по становище   (2x1') 2'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (4x5') 20'
Членове на ЕП105'
PPE24'S&D20'Renew15'Verts/ALE11'ECR10'ID10'The Left7'NI8'
15item on the agendapointРегламент за флуорсъдържащите газове
Bas Eickhout (A9-0048/2023
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 22 март 2023, 13:00
5item on the agendapointРегламент относно общата безопасност на продуктите
Dita Charanzová (A9-0191/2022
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 22 март 2023, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 28 март 2023, 16:00
Последно осъвременяване: 29 март 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност