Dagsorden
Bruxelles
Onsdag den 29. marts 2023 - Torsdag den 30. marts 2023 187k
Onsdag den 29. marts 2023157kUdgave: Onsdag den 29. marts 2023, 17:47
 Punkter på dagsordenen
15:00 - 21:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

15:00 - 21:00   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
27 pointCeremoni i anledning af 25-års-dagen for langfredagsaftalen
23 pointKonklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 23. og 24. marts 2023
Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen
[2023/2580(RSP)]
  pointForhandling under ét - Fluorholdige gasser og ozonnedbrydende stoffer
15Frist***I-Forordning om fluorholdige drivhusgasser
Betænkning:  Bas Eickhout (A9-0048/2023)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fluorholdige drivhusgasser, om ændring af direktiv (EU) 2019/1937 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 517/2014

[COM(2022)0150 - C9-0142/2022 - 2022/0099(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
19***I-Ozonnedbrydende stoffer
Betænkning:  Jessica Polfjärd (A9-0050/2023)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1005/2009

[COM(2022)0151 - C9-0143/2022 - 2022/0100(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
5Frist***IpointForordning om produktsikkerhed i almindelighed
Betænkning:  Dita Charanzová (A9-0191/2022)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om produktsikkerhed i almindelighed, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 og om ophævelse af Rådets direktiv 87/357/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF
[COM(2021)0346 - C9-0245/2021 - 2021/0170(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
33 pointBørns rettigheder i regnbuefamilier og forældre af samme køn, navnlig i Italien
Redegørelse ved Kommissionen
[2023/2629(RSP)]
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)
15:00 - 21:00   Forhandling     item on the agenda
Det Europæiske Råd (inkl. svar)15'
Kommissionen (inkl. svar)40'
Ordførere   (3x6') 18'
Ordførere for udtalelser   (2x1') 2'
Catch-the-eye   (4x5') 20'
Medlemmer105'
PPE24'S&D20'Renew15'Verts/ALE11'ECR10'ID10'The Left7'NI8'
15item on the agendapointForordning om fluorholdige drivhusgasser
Bas Eickhout (A9-0048/2023
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 22. marts 2023, 13:00
5item on the agendapointForordning om produktsikkerhed i almindelighed
Dita Charanzová (A9-0191/2022
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 22. marts 2023, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 28. marts 2023, 16:00
Seneste opdatering: 29. marts 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik