Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 - Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 203k
Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023150kΈκδοση: Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023, 17:45
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
15:00 - 21:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

15:00 - 21:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
27 pointΕορτασμός της 25ης επετείου από τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής
23 pointΣυμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23-24 Μαρτίου 2023
Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2023/2580(RSP)]
  pointΚοινή συζήτηση - Φθοριούχα αέρια και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
15Προθεσμία***I-Κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια
Έκθεση:  Bas Eickhout (A9-0048/2023)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014

[COM(2022)0150 - C9-0142/2022 - 2022/0099(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
19***I-Oυσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
Έκθεση:  Jessica Polfjärd (A9-0050/2023)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009

[COM(2022)0151 - C9-0143/2022 - 2022/0100(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
5Προθεσμία***IpointΓενική ασφάλεια των προϊόντων
Έκθεση:  Dita Charanzová (A9-0191/2022)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 87/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
[COM(2021)0346 - C9-0245/2021 - 2021/0170(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
33 pointΤα δικαιώματα των παιδιών σε οικογένειες ουράνιου τόξου και των παιδιών με γονείς του ίδιου φύλου, ιδίως στην Ιταλία
Δήλωση της Επιτροπής
[2023/2629(RSP)]
2  pointΑγορεύσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)
15:00 - 21:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)40'
Εισηγητές   (3x6') 18'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (2x1') 2'
"Catch the eye"   (4x5') 20'
Βουλευτές105'
PPE24'S&D20'Renew15'Verts/ALE11'ECR10'ID10'The Left7'NI8'
15item on the agendapointΚανονισμός για τα φθοριούχα αέρια
Bas Eickhout (A9-0048/2023
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 22 Μαρτίου 2023, 13:00
5item on the agendapointΓενική ασφάλεια των προϊόντων
Dita Charanzová (A9-0191/2022
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 22 Μαρτίου 2023, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 28 Μαρτίου 2023, 16:00
Τελευταία ενημέρωση: 29 Μαρτίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου