Päevakord
Brüssel
Kolmapäev, 29. märts 2023 - Neljapäev, 30. märts 2023 179k
Kolmapäev, 29. märts 2023149kVersioon: Kolmapäev, 29. märts 2023, 17:28
 Päevakorra punktid
15:00 - 21:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

15:00 - 21:00   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
27 pointSuure reede kokkuleppe 25. aastapäeva tähistamise tseremoonia
23 pointEuroopa Ülemkogu 23.–24. märtsi 2023. aasta kohtumise järeldused
Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused
[2023/2580(RSP)]
  pointÜhine arutelu - Fluoritud gaasid ja osoonikihti kahandavad ained
15Tähtaeg***I-Fluoritud gaaside määrus
Raport:  Bas Eickhout (A9-0048/2023)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse fluoritud kasvuhoonegaase ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 517/2014

[COM(2022)0150 - C9-0142/2022 - 2022/0099(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
19***I-Osoonikihti kahandavad ained
Raport:  Jessica Polfjärd (A9-0050/2023)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse osoonikihti kahandavaid aineid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1005/2009

[COM(2022)0151 - C9-0143/2022 - 2022/0100(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
5Tähtaeg***IpointÜldise tooteohutuse määrus
Raport:  Dita Charanzová (A9-0191/2022)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse üldist tooteohutust ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1025/2012 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/357/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/95/EÜ
[COM(2021)0346 - C9-0245/2021 - 2021/0170(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
33 pointVikerkaareperede ja samasooliste vanemate laste õigused, eriti Itaalias
Komisjoni avaldus
[2023/2629(RSP)]
2  pointÜheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 172)
15:00 - 21:00   Arutelud     item on the agenda
Euroopa Ülemkogu (koos vastustega)15'
Komisjon (koos vastustega)40'
Raportöörid   (3x6') 18'
Arvamuse koostajad   (2x1') 2'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (4x5') 20'
Parlamendiliikmed105'
PPE24'S&D20'Renew15'Verts/ALE11'ECR10'ID10'The Left7'NI8'
15item on the agendapointFluoritud gaaside määrus
Bas Eickhout (A9-0048/2023
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 22. märts 2023, 13:00
5item on the agendapointÜldise tooteohutuse määrus
Dita Charanzová (A9-0191/2022
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 22. märts 2023, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 28. märts 2023, 16:00
Viimane päevakajastamine: 29. märts 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika