Darba kārtība
Brisele
Trešdiena, 2023. gada 29. marts - Ceturtdiena, 2023. gada 30. marts 186k
Trešdiena, 2023. gada 29. marts152kVersija: Trešdiena, 2023. gada 29. marts, 17:57
 Darba kārtības punkti
15:00 - 21:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

15:00 - 21:00   Debates       Uzstāšanās laiks
1  pointSesijas atsākšana un darba kārtība
27 pointLielās piektdienas vienošanās 25. gadadienas ceremonija
23 pointEiropadomes 2023. gada 23. un 24. marta sanāksmes secinājumi
Eiropadomes un Komisijas paziņojumi
[2023/2580(RSP)]
  pointKopīgās debates - Fluorētās gāzes un ozona slāni noārdošas vielas
15Termiņi***I-Fluorēto gāzu regula
Ziņojums:  Bas Eickhout (A9-0048/2023)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm, ar kuru groza Direktīvu (ES) 2019/1937 un atceļ Regulu (ES) Nr. 517/2014

[COM(2022)0150 - C9-0142/2022 - 2022/0099(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
19***I-Ozona slāni noārdošas vielas
Ziņojums:  Jessica Polfjärd (A9-0050/2023)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ozona slāni noārdošām vielām un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1005/2009

[COM(2022)0151 - C9-0143/2022 - 2022/0100(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
5Termiņi***IpointRažojumu vispārēja drošuma regula
Ziņojums:  Dita Charanzová (A9-0191/2022)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ražojumu vispārēju drošumu, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/2012 un atceļ Padomes Direktīvu 87/357/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/95/EK
[COM(2021)0346 - C9-0245/2021 - 2021/0170(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
33 pointVaravīksnes ģimenēs un viena dzimuma vecāku audzinātu bērnu tiesības, jo īpaši Itālijā
Komisijas paziņojums
[2023/2629(RSP)]
2  pointVienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 172. pants)
15:00 - 21:00   Debates     item on the agenda
Eiropadome (ieskaitot atbildes)15'
Komisija (ieskaitot atbildes)40'
Referenti   (3x6') 18'
Atzinumu sagatavotāji   (2x1') 2'
Brīvā mikrofona procedūra   (4x5') 20'
Deputāti 105'
PPE24'S&D20'Renew15'Verts/ALE11'ECR10'ID10'The Left7'NI8'
15item on the agendapointFluorēto gāzu regula
Bas Eickhout (A9-0048/2023
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2023. gada 22. marts, 13:00
5item on the agendapointRažojumu vispārēja drošuma regula
Dita Charanzová (A9-0191/2022
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2023. gada 22. marts, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2023. gada 28. marts, 16:00
Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 29. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika