Porządek obrad
Bruksela
Środa, 29 marca 2023 r. - Czwartek, 30 marca 2023 r. 191k
Środa, 29 marca 2023161kWersja: Środa, 29 marca 2023, 17:44
 Punkty porządku dziennego
15:00 - 21:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

15:00 - 21:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
27 pointUroczystość z okazji 25. rocznicy zawarcia porozumienia wielkopiątkowego
23 pointKonkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej 23–24 marca 2023 r.
Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji
[2023/2580(RSP)]
  pointDebata łączna - Gazy fluorowane i substancje zubożające warstwę ozonową
15Termin***I-Fluorowane gazy cieplarniane – zmiana dyrektywy (UE) 2019/1937 i uchylenie rozporządzenia (UE) nr 517/2014
Sprawozdanie:  Bas Eickhout (A9-0048/2023)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 517/2014

[COM(2022)0150 - C9-0142/2022 - 2022/0099(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
19***I-Substancje zubożające warstwę ozonową i uchylenie rozporządzenia (WE) nr 1005/2009
Sprawozdanie:  Jessica Polfjärd (A9-0050/2023)
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1005/2009

[COM(2022)0151 - C9-0143/2022 - 2022/0100(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
5Termin***IpointRozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
Sprawozdanie:  Dita Charanzová (A9-0191/2022)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 oraz uchylającego dyrektywę Rady 87/357/EWG i dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
[COM(2021)0346 - C9-0245/2021 - 2021/0170(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
33 pointPrawa dzieci z tęczowych rodzin i rodziców tej samej płci, w szczególności we Włoszech
Oświadczenie Komisji
[2023/2629(RSP)]
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)
15:00 - 21:00   Debaty     item on the agenda
Rada Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)40'
Sprawozdawcy   (3x6') 18'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (2x1') 2'
Procedura pytań z sali   (4x5') 20'
Posłowie105'
PPE24'S&D20'Renew15'Verts/ALE11'ECR10'ID10'The Left7'NI8'
15item on the agendapointFluorowane gazy cieplarniane – zmiana dyrektywy (UE) 2019/1937 i uchylenie rozporządzenia (UE) nr 517/2014
Bas Eickhout (A9-0048/2023
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 22 marca 2023, 13:00
5item on the agendapointRozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
Dita Charanzová (A9-0191/2022
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 22 marca 2023, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 28 marca 2023, 16:00
Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności