Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 11. september 2023 - Torsdag den 14. september 2023 230k
Mandag den 11. september 2023158kUdgave: Onsdag den 13. september 2023, 18:39
 Punkter på dagsordenen
17:00 - 22:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

17:00 - 22:00   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
63Frist***IpointInstrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb (EDIRPA)
Betænkning:  Michael Gahler, Zdzisław Krasnodębski (A9-0161/2023)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb
[COM(2022)0349 - C9-0287/2022 - 2022/0219(COD)]
Udenrigsudvalget
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
41Frist***IpointForurenende stoffer i overfladevand og grundvand
Betænkning:  Milan Brglez (A9-0238/2023)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, direktiv 2006/118/EF om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse og direktiv 2008/105/EF om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken
[COM(2022)0540 - C9-0361/2022 - 2022/0344(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
64Frist pointÆndringer til Parlamentets forretningsorden med henblik på styrkelse af integritet, uafhængighed og ansvarlighed
Betænkning:  Gabriele Bischoff (A9-0262/2023)
Betænkning om ændringer til Parlamentets forretningsorden med henblik på styrkelse af integritet, uafhængighed og ansvarlighed
[2023/2095(REG)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
Afstemning: Onsdag
34Frist***IpointDirektivet om vedvarende energi
Betænkning:  Markus Pieper (A9-0208/2022)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF for så vidt angår fremme af energi fra vedvarende energikilder og om ophævelse af Rådets direktiv (EU) 2015/652
[COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
38Frist***IpointForbrugerkredit
Betænkning:  Kateřina Konečná (A9-0212/2022)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerkredit
[COM(2021)0347 - C9-0244/2021 - 2021/0171(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
46Frist***IpointBeskyttelse af geografiske betegnelser for håndværks- og industriprodukter
Betænkning:  Marion Walsmann (A9-0049/2023)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af geografiske betegnelser for håndværks- og industriprodukter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 og (EU) 2019/1753 og Rådets afgørelse (EU) 2019/1754
[COM(2022)0174 - C9-0148/2022 - 2022/0115(COD)]
Retsudvalget
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)
17:00 - 22:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)25'
Ordførere   (7x6') 42'
Ordførere for udtalelser   (13x1') 13'
Catch-the-eye   (6x5') 30'
Medlemmer75'
PPE17'S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ECR7'30ID7'The Left5'NI6'
63item on the agendapointInstrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb (EDIRPA)
Michael Gahler, Zdzisław Krasnodębski (A9-0161/2023
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. september 2023, 13:00
41item on the agendapointForurenende stoffer i overfladevand og grundvand
Milan Brglez (A9-0238/2023
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. september 2023, 13:00
64item on the agendapointÆndringer til Parlamentets forretningsorden med henblik på styrkelse af integritet, uafhængighed og ansvarlighed
Gabriele Bischoff (A9-0262/2023
  -ÆndringsforslagMandag den 11. september 2023, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 12. september 2023, 16:00
34item on the agendapointDirektivet om vedvarende energi
Markus Pieper (A9-0208/2022
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. september 2023, 13:00
38item on the agendapointForbrugerkredit
Kateřina Konečná (A9-0212/2022
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. september 2023, 13:00
46item on the agendapointBeskyttelse af geografiske betegnelser for håndværks- og industriprodukter
Marion Walsmann (A9-0049/2023
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. september 2023, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 8. september 2023, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 11. september 2023, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 12. september 2023, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)Onsdag den 13. september 2023, 19:00
Seneste opdatering: 13. september 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik