Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 26 lutego 2024 r. - Czwartek, 29 lutego 2024 r. 249k
Wtorek, 27 lutego 2024183kWersja: Środa, 28 lutego 2024, 15:52
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 13:00   GŁOSOWANIE
13:00 - 15:00   (lub po zakończeniu głosowania) Debaty
15:00 - 22:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
  pointDebata łączna - Rewizja WRF
81***-Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027
Zalecenie:  Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0051/2024)
Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) 2020/2093 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027

[COM(2023)033705818/2024 -  C9-0030/2024 - 2023/0201(APP)]
Komisja Budżetowa
79Termin***I-Ustanowienie Instrumentu na rzecz Ukrainy
Sprawozdanie:  Michael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0286/2023)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Instrumentu na rzecz Ukrainy

[COM(2023)0338 - C9-0210/2023 - 2023/0200(COD)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Komisja Budżetowa
80Termin***I-Ustanowienie Platformy na rzecz technologii strategicznych dla Europy („STEP”)
Sprawozdanie:  José Manuel Fernandes, Christian Ehler (A9-0290/2023)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Platformę na rzecz technologii strategicznych dla Europy („STEP”) oraz zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE i rozporządzenia (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 i (UE) 2021/241

[COM(2023)0335 - C9-0209/2023 - 2023/0199(COD)]
Komisja Budżetowa
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
61Termin***IpointPrawa jazdy
Sprawozdanie:  Karima Delli (A9-0445/2023)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2561 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1724 oraz uchylającej dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2012
[COM(2023)0127 - C9-0035/2023 - 2023/0053(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
Głosowanie odbędzie się w środę
12:00 - 13:00   GŁOSOWANIE      
81***voteWieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027
Zalecenie:  Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0051/2024)
Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) 2020/2093 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027
[COM(2023)033705818/2024 -  C9-0030/2024 - 2023/0201(APP)]
Komisja Budżetowa
109Termin***voteWieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 (Rezolucja)
Zalecenie:  Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0053/2024)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) 2020/2093 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027
[2023/0201M(APP)]
Komisja Budżetowa
79Termin***IvoteUstanowienie Instrumentu na rzecz Ukrainy
Sprawozdanie:  Michael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0286/2023)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Instrumentu na rzecz Ukrainy
[COM(2023)0338 - C9-0210/2023 - 2023/0200(COD)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Komisja Budżetowa
80Termin***IvoteUstanowienie Platformy na rzecz technologii strategicznych dla Europy („STEP”)
Sprawozdanie:  José Manuel Fernandes, Christian Ehler (A9-0290/2023)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Platformę na rzecz technologii strategicznych dla Europy („STEP”) oraz zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE i rozporządzenia (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 i (UE) 2021/241
[COM(2023)0335 - C9-0209/2023 - 2023/0199(COD)]
Komisja Budżetowa
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
65Termin***IvoteOchrona dziennikarzy i obrońców praw człowieka przed ewidentnie bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi
Sprawozdanie:  Tiemo Wölken (A9-0223/2023)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób, które angażują się w debatę publiczną, przed ewidentnie bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi („strategiczne powództwa zmierzające do stłumienia debaty publicznej”)
[COM(2022)0177 - C9-0161/2022 - 2022/0117(COD)]
Komisja Prawna
59Termin***IvoteProjekt zmian Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Ilana Cicurel (A9-0278/2023)
Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
[07307/2022 - C9-0405/2022 - 2022/0906(COD)]
Komisja Prawna
55Termin***IvotePrzemieszczanie odpadów
Sprawozdanie:  Pernille Weiss (A9-0290/2022)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 i rozporządzenia (UE) 2020/1056
[COM(2021)0709 - C9-0426/2021 - 2021/0367(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
57Termin***IvoteNiektóre aspekty minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych
Sprawozdanie:  Jonás Fernández (A9-0344/2023)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE i rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w odniesieniu do niektórych aspektów minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych
[COM(2023)0229 - C9-0134/2023 - 2023/0113(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
50Termin***IvoteOdbudowa zasobów przyrodniczych
Sprawozdanie:  César Luena (A9-0220/2023)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych
[COM(2022)0304 - C9-0208/2022 - 2022/0195(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
49Termin***IvotePrzejrzystość i targetowanie reklamy politycznej
Sprawozdanie:  Sandro Gozi (A9-0009/2023)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej
[COM(2021)0731 - C9-0433/2021 - 2021/0381(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
34***IvoteDetergenty i środki powierzchniowo czynne
Sprawozdanie:  Manuela Ripa (A9-0039/2024)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów i środków powierzchniowo czynnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 648/2004
[COM(2023)0217 - C9-0154/2023 - 2023/0124(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
77Termin***IvoteZmiana decyzji (UE) 2017/1324: kontynuacja uczestnictwa Unii w partnerstwie PRIMA w ramach programu „Horyzont Europa”
Sprawozdanie:  Paolo Borchia (A9-0378/2023)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2017/1324 w odniesieniu do kontynuacji uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) w ramach programu „Horyzont Europa”
[COM(2023)0359 - C9-0213/2023 - 2023/0207(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
46Termin***IvoteOchrona środowiska poprzez prawo karne i zastąpienie dyrektywy 2008/99/WE
Sprawozdanie:  Antonius Manders (A9-0087/2023)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne i zastępującej dyrektywę 2008/99/WE
[COM(2021)0851 - C9-0466/2021 - 2021/0422(COD)]
Komisja Prawna
52Termin voteEuropejski Bank Centralny – sprawozdanie roczne – 2023 r.
Sprawozdanie:  Johan Van Overtveldt (A9-0412/2023)
Sprawozdanie w sprawie Europejskiego Banku Centralnego – raport roczny za rok 2023
[2023/2064(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
13:00 - 15:00   (lub po zakończeniu głosowania) Debaty       Czas wystąpień
  pointDebata łączna - Patenty
18Termin***I-Jednolite dodatkowe świadectwo ochronne dla środków ochrony roślin
Sprawozdanie:  Tiemo Wölken (A9-0020/2024)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego dodatkowego świadectwa ochronnego dla środków ochrony roślin

[COM(2023)0221 - C9-0152/2023 - 2023/0126(COD)]
Komisja Prawna
17Termin***I-Jednolite dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych
Sprawozdanie:  Tiemo Wölken (A9-0019/2024)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1001, rozporządzenie (WE) nr 1901/2006 i rozporządzenie (UE) nr 608/2013

[COM(2023)0222 - C9-0148/2023 - 2023/0127(COD)]
Komisja Prawna
35Termin***I-Świadectwo ochronne dla środków ochrony roślin (wersja przekształcona)
Sprawozdanie:  Tiemo Wölken (A9-0023/2024)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego dodatkowego świadectwa ochronnego dla środków ochrony roślin (przekształcenie)

[COM(2023)0223 - C9-0149/2023 - 2023/0128(COD)]
Komisja Prawna
36Termin***I-Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych (wersja przekształcona)
Sprawozdanie:  Tiemo Wölken (A9-0022/2024)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (wersja przekształcona)

[COM(2023)0231 - C9-0146/2023 - 2023/0130(COD)]
Komisja Prawna
37Termin***I-Patenty niezbędne do spełnienia normy oraz zmiana rozporządzenia (UE) 2017/1001
Sprawozdanie:  Marion Walsmann (A9-0016/2024)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie patentów niezbędnych do spełnienia normy oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1001

[COM(2023)0232 - C9-0147/2023 - 2023/0133(COD)]
Komisja Prawna
48Termin***IpointOznaczenia geograficzne w odniesieniu do wina, napojów spirytusowych i produktów rolnych
Sprawozdanie:  Paolo De Castro (A9-0173/2023)
Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej w odniesieniu do wina, napojów spirytusowych i produktów rolnych oraz systemów jakości produktów rolnych, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, (UE) 2017/1001 i (UE) 2019/787 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1151/2012
[COM(2022)0134 - C9-0130/2022 - 2022/0089(COD)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
15:00 - 22:00   Debaty       Czas wystąpień
88 pointWojna w Strefie Gazy oraz konieczność doprowadzenia do zawieszenia broni, a także niedawne wydarzenia w regionie
Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2024/2572(RSP)]
72Termin pointPrawa człowieka i demokracja na świecie oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za rok 2023
Sprawozdanie:  Nacho Sánchez Amor (A9-0424/2023)
Sprawozdanie w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za rok 2023
[2023/2118(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
93Termin pointŚciślejsze więzi między UE i Armenią oraz potrzeba zawarcia porozumienia pokojowego Azerbejdżan–Armenia
Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2024/2580(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czasie kolejnej sesji miesięcznej
89Termin pointZalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ dotyczące sytuacji w Syrii
Sprawozdanie:  Nathalie Loiseau (A9-0041/2024)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w Syrii
[2023/2052(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 118 Regulaminu
97Termin pointKrytyczna sytuacja na Kubie
Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2024/2584(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
98 pointAktualna sytuacja we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga
Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2024/2585(RSP)]
96 pointRosnące nierówności na świecie
Oświadczenie Komisji
[2024/2583(RSP)]
111 pointUjawnione ostatnio przypadki szpiegowania posłów do Parlamentu Europejskiego oraz niezastosowanie się do zaleceń komisji PEGA
Oświadczenia Rady i Komisji
[2024/2600(RSP)]
Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych
8  pointWyjaśnienia głosowania
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Sprawozdawcy   (7x6') 42'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (4x1') 4'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Grupy polityczne60'
PPE13'S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ECR6'ID5'30The Left4'30NI5'
13:00 - 15:00   (lub po zakończeniu głosowania) Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Sprawozdawcy   (3x6') 18'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (4x1') 4'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Posłowie75'
PPE17'S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ECR7'30ID7'The Left5'NI6'
15:00 - 22:00   Debaty     item on the agenda
Wiceprzewodniczący Komisji / Wysoki Przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)45'
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)25'
Sprawozdawcy   (2x6') 12'
Procedura pytań z sali   (7x5') 35'
Posłowie209'
PPE51'S&D41'Renew30'Verts/ALE22'ECR20'30ID18'The Left12'NI15'
79item on the agendapointUstanowienie Instrumentu na rzecz Ukrainy
Michael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0286/2023
  -Poprawki; odrzucenieCzwartek, 22 lutego 2024, 12:00
80item on the agendapointUstanowienie Platformy na rzecz technologii strategicznych dla Europy („STEP”)
José Manuel Fernandes, Christian Ehler (A9-0290/2023
  -Poprawki; odrzucenieCzwartek, 22 lutego 2024, 12:00
61item on the agendapointPrawa jazdy
Karima Delli (A9-0445/2023
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 21 lutego 2024, 13:00
109item on the agendapointWieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 (Rezolucja)
Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0053/2024
  -PoprawkiPiątek, 23 lutego 2024, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 26 lutego 2024, 19:00
65item on the agendapointOchrona dziennikarzy i obrońców praw człowieka przed ewidentnie bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi
Tiemo Wölken (A9-0223/2023
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 21 lutego 2024, 13:00
59item on the agendapointProjekt zmian Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Ilana Cicurel (A9-0278/2023
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 21 lutego 2024, 13:00
55item on the agendapointPrzemieszczanie odpadów
Pernille Weiss (A9-0290/2022
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 21 lutego 2024, 13:00
57item on the agendapointNiektóre aspekty minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych
Jonás Fernández (A9-0344/2023
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 21 lutego 2024, 13:00
50item on the agendapointOdbudowa zasobów przyrodniczych
César Luena (A9-0220/2023
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 21 lutego 2024, 13:00
49item on the agendapointPrzejrzystość i targetowanie reklamy politycznej
Sandro Gozi (A9-0009/2023
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 21 lutego 2024, 13:00
77item on the agendapointZmiana decyzji (UE) 2017/1324: kontynuacja uczestnictwa Unii w partnerstwie PRIMA w ramach programu „Horyzont Europa”
Paolo Borchia (A9-0378/2023
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 21 lutego 2024, 13:00
46item on the agendapointOchrona środowiska poprzez prawo karne i zastąpienie dyrektywy 2008/99/WE
Antonius Manders (A9-0087/2023
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 21 lutego 2024, 13:00
52item on the agendapointEuropejski Bank Centralny – sprawozdanie roczne – 2023 r.
Johan Van Overtveldt (A9-0412/2023
  -PoprawkiŚroda, 21 lutego 2024, 13:00
18item on the agendapointJednolite dodatkowe świadectwo ochronne dla środków ochrony roślin
Tiemo Wölken (A9-0020/2024
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 21 lutego 2024, 13:00
17item on the agendapointJednolite dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych
Tiemo Wölken (A9-0019/2024
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 21 lutego 2024, 13:00
35item on the agendapointŚwiadectwo ochronne dla środków ochrony roślin (wersja przekształcona)
Tiemo Wölken (A9-0023/2024
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 21 lutego 2024, 13:00
36item on the agendapointDodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych (wersja przekształcona)
Tiemo Wölken (A9-0022/2024
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 21 lutego 2024, 13:00
37item on the agendapointPatenty niezbędne do spełnienia normy oraz zmiana rozporządzenia (UE) 2017/1001
Marion Walsmann (A9-0016/2024
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 21 lutego 2024, 13:00
48item on the agendapointOznaczenia geograficzne w odniesieniu do wina, napojów spirytusowych i produktów rolnych
Paolo De Castro (A9-0173/2023
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 21 lutego 2024, 13:00
72item on the agendapointPrawa człowieka i demokracja na świecie oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za rok 2023
Nacho Sánchez Amor (A9-0424/2023
  -PoprawkiŚroda, 21 lutego 2024, 13:00
93item on the agendapointŚciślejsze więzi między UE i Armenią oraz potrzeba zawarcia porozumienia pokojowego Azerbejdżan–Armenia
  -Projekt rezolucjiŚroda, 6 marca 2024, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPiątek, 8 marca 2024, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPiątek, 8 marca 2024, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 11 marca 2024, 19:00
89item on the agendapointZalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ dotyczące sytuacji w Syrii
Nathalie Loiseau (A9-0041/2024
  -PoprawkiPiątek, 23 lutego 2024, 13:00
97item on the agendapointKrytyczna sytuacja na Kubie
  -Projekt rezolucjiPoniedziałek, 26 lutego 2024, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 28 lutego 2024, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 28 lutego 2024, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 28 lutego 2024, 19:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 23 lutego 2024, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 26 lutego 2024, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 27 lutego 2024, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2024Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności