Parlamentsfråga - P-0787/1998(ASW)Parlamentsfråga
P-0787/1998(ASW)

Svar från Ritt Bjerregaard på kommissionens vägnar

Kommissionen är medveten om Kreb-rapporten, som handlar om grävlingens roll i den epidemiska spridningen av bovin tuberkulos.

Tuberkulos var förr en vanlig folksjukdom, som ofta överfördes genom att människor drack mjölk från sjuka kor. Genom intensiv testning och slakt av smittade djur inom ramen för nationella och gemenskapsomfattande bekämpningsprogram har man i de flesta medlemsstater nära nog lyckats utrota bovin tuberkulos. Sedan början av 1970-talet har emellertid grävlingen fungerat som smittspridare i vissa områden i sydvästra England och Wales. Flera metoder har använts för att bekämpa sjukdomen, bland annat systematisk avlivning av grävlingar på drabbade jordbruk och på den omgivande landsbygden. Försöken att utrota sjukdomen har varit mer eller mindre framgångsrika i olika områden. Kreb-rapporten beställdes av Förenade kungariket för att man skulle få en förnyad bild av tuberkulosens epidemiologi. Syftet med rekommendationerna i denna rapport är att föreslå lösningar som kan bidra till att lösa detta problem.

Det kan aldrig betraktas som önskvärt att utrota en djurart, men i det här fallet måste man också ta hänsyn till de allvarliga riskerna för folkhälsan. Ett lyckat resultat kommer dessutom att ha positiva effekter på naturskyddet, eftersom sjukdomen utrotas bland grävlingarna. På lång sikt bör åtgärden även komma grävlingarna till godo.

Grävlingen (meles meles) är upptagen i bilaga III till Bernkonventionen, vilket i princip innebär att den är skyddad. Bestämmelserna i artikel 8 ger emellertid utrymme för vissa undantag, bland annat för att skydda människors hälsa och säkerhet. I detta sammanhang är det också lämpligt att nämna direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter [1]. Grävlingen har för närvarande ingen skyddad status enligt detta direktiv.

Det är inte troligt att en lokal åtgärd som den föreslagna har någon större inverkan på den nationella populationen av grävlingar, som trots kontrollåtgärder och sjukdomar ökat stadigt i Förenade kungariket under de senaste tio åren.

Kommissionen anser därför inte att den föreslagna åtgärden strider mot gemenskapens naturskyddslagstiftning och kommer under nuvarande omständigheter inte att ingripa i denna fråga.

EGT C 310, 09/10/1998