Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - P-2104/2002Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
P-2104/2002

Krænkelser af retsstatsprincippet og af demokratiet i Italien - EU-traktatens artikel 6 og 7

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-2104/02
af Maurizio Turco (NI)
til Kommissionen

I henhold til EU-traktatens artikel 7, stk. 1, kan Kommissionen foreslå Rådet at "fastslå, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder principper i artikel 6, stk. 1", hvori det hedder, at "Unionen bygger på principperne om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet, der alle er principper, som medlemsstaterne har til fælles".

 

Den Italienske Republiks forfatning fastsætter helt præcist antallet af medlemmer i

a)  Forfatningsdomstolen (artikel 135, kapitel VI, afdeling I), og det hedder i artikel 5, stk. 2, i organisk lov nr. 2 af 22. november 1967, at en dommer ved forfatningsdomstolen i tilfælde af ferie af enhver art erstattes med en anden dommer senest en måned efter feriens påbegyndelse,

b)  Deputeretkammeret (artikel 56, kapitel I, afdeling I), og valgloven (sammenfattende lov nr. 361 fra 1957 som ændret ved lov nr. 277 fra 1993) og den hertil knyttede gennemførelsesforordning (præsidentielt dekret nr. 14 af 5. januar 1994) dækker alle eventualiteter for at gøre det muligt at besætte alle mandater og fastsætter mekanismer for at nybesætte de mandater, der måtte blive ledige i løbet af en valgperiode.

 

Fra den 21. november 2000 til den 24. april 2002 virkede forfatningsdomstolen uden sit forfatningsbestemte plenum på 15 dommere, idet den indkaldtes og traf beslutninger med 13 dommere. Siden den 30. maj 2001 har Deputeretkammeret virket uden sit forfatningsbestemte plenum på 630 medlemmer, idet det er blevet indkaldt og har truffet beslutninger med 618 medlemmer.

 

Kan Kommissionen på baggrund af ovenstående oplyse

 

- om den har set på disse forhold for at tage stilling til, om den bør tage et initiativ i henhold til EU-traktatens artikel 7, og hvilke konklusioner den i bekræftende fald er nået frem til?

- om den allerede råder over eller agter at erhverve sig instrumenter til at føre kontrol med overholdelsen af de i EU-traktatens artikel 6 omhandlede principper?

 

EFT C 28 E af 06/02/2003