Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - P-2457/2002Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
P-2457/2002

Afklaringer vedrørende svaret på skriftlig forespørgsel P-2104/02 om "krænkelser af retsstatsprincippet og af demokratiet i Italien - EU-traktatens artikel 6 og 7"

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-2457/02
af Maurizio Turco (NI)
til Kommissionen

I henhold til EU-traktaten kan Kommissionen foreslå Rådet at "fastslå, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder principper i artikel 6, stk. 1", hvorfor der altså ikke er tale om, at den er forpligtet hertil. I hvad der afgjort er en temmelig lang periode, nemlig fra den 21. november 2000 til den 24. april 2002, virkede forfatningsdomstolen uden sit forfatningsbestemte plenum på 15 dommere, idet den indkaldtes og traf beslutninger med 13 dommere. Selv om den indgåede aftale, som Kommissionen omtaler i sit svar på skriftlig forespørgsel P-2104/02[1], er politisk legitim, er den helt klart forfatningsstridig, eftersom forfatningen foreskriver, at Deputeretkammeret består af 630 medlemmer, mens det i "aftalen" fastsættes, at det i indeværende valgperiode består af 617 medlemmer.

 

Kan Kommissionen på baggrund af ovenstående oplyse:

 

  om den har haft lejlighed til at drøfte situationen i Italien, især den åbenlyse og langvarige krænkelse af den italienske forfatning gennem de ovenfor beskrevne aktioner, for at træffe afgørelse om, hvorvidt den skal foreslå Rådet at "fastslå, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder principper i artikel 6, stk. 1"? Med hvilken begrundelse har den i bekræftende fald besluttet ikke at foreslå Rådet at fastslå, at der er tale om en overtrædelse af disse principper? Mener Kommissionen i benægtende fald, at krænkelser af den beskrevne art ikke henhører under dens beføjelser i henhold til EU-traktatens bestemmelser?

 

  hvorledes den forholder sig til spørgsmålet om konstatering af krænkelser, eller om den kan svare på det allerede stillede spørgsmål om, hvorvidt "den allerede råder over eller agter at erhverve sig instrumenter til at føre kontrol med overholdelsen af de i EU-traktatens artikel 6 omhandlede principper?"?

 

EFT C 192 E af 14/08/2003