Κοινοβουλευτική ερώτηση - P-2457/2002Κοινοβουλευτική ερώτηση
P-2457/2002

Διευκρινίσεις σχετικά με την απάντηση στη γραπτή ερώτηση P-2104/02 με θέμα: Παραβιάσεις του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Ιταλία καθώς και του άρθρου 6 και 7 της ΣΕΕ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-2457/02
υποβολή: Maurizio Turco (NI)
προς την Επιτροπή

Δεδομένου ότι:

 

-  η ΣΕΕ προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να προτείνει στο Συμβούλιο «να διαπιστώσει την ύπαρξη σοβαρής και διαρκούς παραβίασης από κράτος μέλος αρχών που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6», καί ότι, κατά συνέπεια, δεν είναι υποχρεωμένη να το πράξει·

 

-  από την 21η Νοεμβρίου 2000 έως την 24η Απριλίου, για ένα δηλαδή αναμφίβολα μεγάλο διάστημα, το Συνταγματικό Δικαστήριο λειτούργησε χωρίς τη συνταγματική απαρτία των 15 μελών και συνεκλήθη και συνεδρίασε με 13 μέλη·

 

-  η επιτευχθείσα συμφωνία, στην οποία αναφέρεται η Επιτροπή στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση P-2104/02[1], είναι μεν νόμιμη από πολιτική άποψη, δεν παύει όμως να είναι καταφανώς αντισυνταγματική, δεδομένου ότι το Σύνταγμα επιβάλλει ρητά ότι η Βουλή πρέπει να αποτελείται από 630 μέλη, ενώ η “συμφωνία” προβλέπει για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο απαρτία 617 μελών·

 

Ερωτάται η Επιτροπή:

 

-  είχε την ευκαιρία να συζητήσει σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία και ιδίως όσον αφορά την κατάφωρη και παρατεταμένη παραβίαση του ιταλικού συντάγματος μέσω των προαναφερθεισών ενεργειών, ώστε να αποφασίσει εάν θα πρέπει να προτείνει στο Συμβούλιο «να διαπιστώσει την ύπαρξη σοβαρής και διαρκούς παραβίασης από κράτος μέλος αρχών που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6»; Εάν ναι, ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους αποφάσισε να μην προτείνει στο Συμβούλιο να διαπιστώσει την ύπαρξη παραβίασης; Εάν όχι, θεωρεί άραγε η Επιτροπή ότι παραβιάσεις όπως οι προαναφερθείσες δεν εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων που τις έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της ΣΕΕ;

 

-  σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να εξακριβώσει εάν διαπράχθηκαν παραβιάσεις; Μπορεί, τέλος, η Επιτροπή να απαντήσει στην ερώτηση που της έχει ήδη υποβληθεί: «εάν διαθέτει ή εάν σκοπεύει να συστήσει όργανα, προκειμένου να παρακολουθεί εάν τηρούνται οι αρχές του άρθρου 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση;»

 

 

ΕΕ C 192 E, 14/08/2003