Parlementaire vraag - P-3773/2002Parlementaire vraag
P-3773/2002

Schending door het Koninkrijk Spanje van Richtlijn 91/680/EEG betreffende de fiscale harmonisatie op het gebied van BTW

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3773/02
van Maurizio Turco (NI)
aan de Commissie

  Indiener verwijst naar de artikelen 6 en 7 van het EU-Verdrag, artikel 13 van het EG-Verdrag en Richtlijn 91/680/EEG betreffende de fiscale harmonisatie op het gebied van BTW[1].

 

  Meer dan tien jaar zijn verstreken sinds het Koninkrijk Spanje tot de Europese Unie toetrad, bijgevolg zou de hierboven genoemde Richtlijn volledig in de nationale wetgeving moeten zijn omgezet.

 

  De Europese Commissie heeft op 23 november 1989 de Permanente vertegenwoordiging van Spanje bij de Europese Unie aangeschreven, om te melden dat de genoemde Richtlijn niet voorziet in de fiscale voordelen die de katholiek kerk als enige religie in Spanje geniet, doordat zij overeenkomstig het economische akkoord tussen het Koninkrijk Spanje en de Heilige Stoel van 1979 is vrijgesteld van BTW. Het antwoord van de Spaanse regering was beperkt tot de stelling dat het genoemde akkoord dateerde van voor de toetreding van Spanje tot de EEG in 1986.

 

  Artikel 5 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje tot de EEG bepaalt evenwel dat artikel 307 van het EG-Verdrag op het land van toepassing is. Artikel 307, paragraaf 2 van het EG-Verdrag verplicht de lidstaten gebruik te maken "van alle passende middelen om de vastgestelde onverenigbaarheid op te heffen" tussen het Gemeenschapsrecht en verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten gesloten voor de datum van de toetreding, zoals in het geval in kwestie.

 

  Daarnaast is de katholieke kerk krachtens het genoemde economische akkoord de enige religie die door het Koninkrijk Spanje wordt gefinancierd – de algemene begroting van de Spaanse Staat 2001 voorziet in een maandelijks minimumbedrag van 11 109 169,68 EUR, dit is een jaarlijks bedrag van 133 310 036,16 EUR – hetgeen discriminatie inhoudt van de andere religies.

 

Kan de Commissie meedelen

 

-  wat zij van plan is te ondernemen om aan deze schending door het Koninkrijk Spanje een einde te stellen;

-  of andere lidstaten in dezelfde situatie verkeren;

-  of zij deze schending niet als een discriminatie beschouwt van de andere religies?

PB C 161 E van 10/07/2003