Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 27kWORD 21k
1 Μαρτίου 2004
P-0524/2004(ASW)
Απάντηση του κ. Prodi εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: P-0524/2004

Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίστηκαν από τις συνθήκες που συνάφθηκαν μεταξύ των κρατών μελών. Οι συνθήκες αυτές ισχύουν στα κράτη μέλη (άρθρο 299 της Συνθήκης ΕΚ). Όταν τμήμα του εδάφους κράτους μέλους πάψει να αποτελεί τμήμα αυτού του κράτους, λόγω του ότι για παράδειγμα καθίσταται ανεξάρτητο κράτος, οι κοινοτικές συνθήκες παύουν να ισχύουν στο έδαφος αυτό. Με άλλα λόγια, όταν μια νέα ανεξάρτητη περιφέρεια, λόγω της ανεξαρτησίας της, καθίσταται τρίτη χώρα σε σχέση με την Ένωση, οι Συνθήκες δεν ισχύουν πλέον στο έδαφός της από την ημέρα της ανεξαρτησίας της.

Βάσει του άρθρου 49 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε ευρωπαϊκό κράτος που τηρεί τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της ενλόγω συνθήκης μπορεί να υποβάλλει αίτηση για να γίνει μέλος της Ένωσης. Εάν μια τέτοιου είδους αίτηση γίνει δεκτή από το Συμβούλιο με ομοφωνία, απαιτείται διαπραγμάτευση για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του αιτούντος κράτους και των κρατών μελών για τους όρους προσχώρησης και για τις προσαρμογές των συνθηκών που συνεπάγεται η προσχώρηση αυτή. Η συμφωνία αυτή υπόκειται στην κύρωση από όλα τα κράτη μέλη και το αιτόν κράτος.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου