Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 35kWORD 10k
27 Ιουλίου 2004
P-1597/04
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-1597/04
υποβολή: Ian Hudghton (Verts/ALE)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Διαπραγματεύσεις με τις χώρες Mercosur για τα αυγά και τα προϊόντα αυγών
 Γραπτή απάντηση 

Η οδηγία 1999/74/ΕΚ(1) για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων απαιτεί από τους παραγωγούς αυγών στην ΕΕ να διασφαλίσουν υψηλά πρότυπα διαβίωσης για τις ωοπαραγωγούς όρνιθες με πρόσθετο κόστος για τους παραγωγούς. Ωστόσο, τα πρότυπα αυτά δεν ισχύουν για τις χώρες εκτός της ΕΕ, με αποτέλεσμα οι μη κοινοτικοί παραγωγοί να βρίσκονται σε πλεονεκτική ανταγωνιστική θέση έναντι των Ευρωπαίων παραγωγών.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεών της με τις χώρες Mercosur, μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι τα αυγά και τα προϊόντα αυγών έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των προϊόντων της κατηγορίας 1 για τα οποία έχουν καταργηθεί όλοι οι δασμοί;

Με δεδομένα τα αιτήματα των καταναλωτών της ΕΕ για υψηλά πρότυπα διαβίωσης των ζώων στον τομέα παραγωγής τροφίμων, μπορεί η Επιτροπή να σχολιάσει τα πρότυπα διαβίωσης των ζώων που εφαρμόζονται στον τομέα της παραγωγής αυγών στις χώρες Mercosur; Επιπλέον, με ποιο τρόπο είναι δυνατό να ικανοποιηθεί το αίτημα των καταναλωτών της ΕΕ για καλή διαβίωση των ζώων στον τομέα της παραγωγής τροφίμων εάν ο τομέας της παραγωγής αυγών δεν πληροί τα αυστηρά πρότυπα που προσδοκούν οι καταναλωτές της ΕΕ από τους κοινοτικούς παραγωγούς; Ποιες δράσεις μπορεί να αναλάβει η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι οι χώρες Mercosur θα ενθαρρυνθούν για να καθιερώσουν ισοδύναμα πρότυπα διαβίωσης των ζώων για τους παραγωγούς αυγών που εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ;

(1)ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σελίδα 53

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 189, 13/07/2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου