Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
PDF 30kWORD 34k
9. ledna 2008
P-5938/2007(ASW)
Odpověď Güntera Verheugena jménem Komise
Referenční údaje otázky: P-5938/2007

Komise si uvědomuje, že existuje nesprávné pojetí, které přiřazuje označení CE význam „China Export (vývoz z Číny)“. Komise si není vědoma existence „označení China Export“, nicméně usuzuje, že značka, na kterou paní poslankyně odkazuje, sestává z označení CE, jak stanoví evropská legislativa, aniž by však byl brán ohled na rozměry a velikostní poměry jí předepsané.

Komise si uvědomuje, že označení CE, stejně jako jakákoliv jiná značka, je zneužíváno, např. je udělováno výrobkům, které nesplňují požadavky a podmínky na její udělení, nebo je udělováno výrobkům, na které se její udělení nevztahuje. Vyskytují se také případy, kdy je výrobek sice v souladu s platnými požadavky, ale u označení CE jako takového nejsou dodrženy formální požadavky, zejména způsob označení CE nebo rozměry a velikostní poměry předepsané právními předpisy.

Komise se domnívá, že klíčovým prvkem zabránění zneužití označení CE je dozor nad trhem. Ten je, v souladu s principem subsidiarity, převážně úkolem členských států. Výrobky, které nejsou v souladu s platnými požadavky, a přesto nesou označení CE, musí být příslušnými vnitrostátními orgány identifikovány a následně staženy z trhu.

Jelikož dozor nad trhem nefunguje v celé EU na stejné úrovni, považuje Komise za nutné zavést ucelený rámec právních předpisů Společenství, aby byla zajištěna jeho souvislost. Komise tedy předložila návrh nařízení, kterým se stanoví požadavky na dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh(1). Tento návrh nařízení má za cíl posílit dozor nad trhem v případě průmyslových výrobků a učinit jej ve všech členských státech účinnějším a výkonnějším; spotřební zboží je již ošetřeno směrnicí o obecné bezpečnosti výrobků(2). Návrh stanoví minimální požadavky, co se týče zdrojů a činností dozoru, a zakládá spolupráci a povinnost vzájemné informovanosti mezi orgány jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni překračující hranice států. Navíc zakládá povinnost členských států v přiměřeném rozsahu provádět vhodné kontroly charakteristik výrobků před jejich propuštěním do volného oběhu. Dále zavede možnost, aby vnitrostátní orgány nevyhovující výrobky zničily. Poskytuje také členským státům právní základ pro uvalení sankcí v případě zneužití, které by měly sloužit jako odrazující prostředek. Je však na členských státech, zda tuto pravomoc využijí.

Komise vede s čínskými orgány nepřetržitou diskusi, aby zajistila, že čínští vývozci budou právní předpisy Společenství dodržovat.

Komise již zahájila řízení pro registraci označení CE jako společné ochranné známky Společenství. Vnitrostátní orgány dozoru nad trhem budou mít v případě nevyhovujících výrobků a zneužití označení CE další prostředky pro podniknutí právních kroků proti výrobcům. Dále budou hospodářské subjekty/hospodářští konkurenti oprávněni zahájit řízení pro protiprávní jednání a žádat náhradu škody.

(1)KOM(2007)37 v konečném znění.
(2)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků, Úř. věst. L 11, 15.1.2002.

Úř. věst. C 191 ze dne 29/07/2008
Právní upozornění - Ochrana soukromí