• DA - dansk
  • EN - English
Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - P-1843/2009(ASW)Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
P-1843/2009(ASW)

Svar afgivet på Kommissionens vegne af Androulla Vassiliou

Upartiskhed og uafhængighed er en forudsætning for eksperternes arbejde. I praksis foregår der en selvforstærkende gensidig udveksling af viden mellem de eksperter, der arbejder for standardiseringsorganisationer, og de eksperter, der skal yde rådgivning af høj kvalitet. Uafhængige eksperter, der er særligt kompetente inden for deres bestemte arbejdsområder, bliver opfordret til at bistå standardiseringsorganerne, hvorved deres ekspertise forøges yderligere, hvilket betyder, at de bliver endnu mere attraktive for rådgivende organer osv.

Nogle af de mest fremragende eksperter inden for elektromagnetisk stråling er medlemmer af Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici (VKNNIS) og har ganske rigtigt også været involveret i arbejdet i Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikke-ioniserende Stråling (ICNIRP). Det skal bemærkes, at ICNIRP er en ikke-statslig organisation, der yder uafhængig rådgivning til lovgivere i hele verden. ICNIRP evaluerer med jævne mellemrum sine egne anbefalinger i lyset af nye videnskabelige resultater, der offentliggøres i fagtidsskrifter. Kommissionen vil også gerne understrege, at arbejdet i ICNIRP vedrører grænseværdier, mens VKNNIS kun gennemgår de mest aktuelle videnskabelige resultater og undersøger, hvilke konsekvenser der eventuelt bør drages heraf. Kommissionen mener, at VKNNIS som helhed er i stand til at opnå en høj grad af upartiskhed og uafhængighed som følge af den måde, hvorpå komitéen når frem til sine konklusioner. Proceduren ved udarbejdelse af en videnskabelig udtalelse er som følger: a) der anvendes som udgangspunkt peer-review-vurderede videnskabelige publikationer, b) teksten gennemgås på kryds og tværs, c) en af Kommissionens videnskabelige medarbejdere fungerer som neutral tredjepart for at befordre den kontradiktoriske videnskabelige diskussion, og d) så vidt muligt inddrages alle interesserede parter gennem en offentlig høring eller ved afholdelse af en videnskabelig høring om udkastet til den videnskabelige udtalelse. I erkendelse af at der i praksis er grænser for kompetence, åbenhed og uafhængighed, og da videnskaben til stadighed gør fremskridt, anmoder Kommissionen om regelmæssige ajourføringer af komitéens udtalelser, dels for at tage højde for den seneste videnskabelige udvikling, dels for at udskifte medlemmerne af ekspertarbejdsgrupperne.

En sænkning af grænseværdierne for elektromagnetisk stråling har økonomiske konsekvenser for sektoren og bør kun påbydes, hvis der foreligger klare beviser for, at det ville have gunstige sundhedsvirkninger. Ifølge den rådgivning, som Kommissionen har modtaget, vil dette ikke være tilfældet. Det skal bemærkes, at maksmumsgrænseværdierne for eksponering normalt kun nås under meget usædvanlige forhold. Den gennemsnitlige eksponering af offentligheden for elektromagnetisk stråling ligger mange faktorer under de fastsatte sikkerhedsgrænser.

Som nævnt ovenfor er Kommissionen klar over, at det at være eller at have været medlem af ICNIRP kan opfattes, som om den enkelte ekspert ikke længere er uafhængig. I henhold til forretningsordenen[1] for de videnskabelige komitéer skal en videnskabelig komités medlemmer imidlertid drøfte og vurdere alle relevante interesseområder og aktiviteter for alle de eksperters vedkommende, som deltager i den pågældende komités arbejde. Kommissionen skal endvidere præcisere, at VKKNIS ikke skal vurdere de egentlige grænseværdier, der er fastsat af ICNIRP, men den videnskabelige dokumentation om eventuelle sundhedsvirkninger af elektromagnetisk stråling, der foreligger på et givet tidspunkt. Kommissionen mener desuden, at hvis der opstod en interessekonflikt, ville problemet kunne løses ved hjælp af de fastsatte procedurer og med bistand fra Kommissionens tjenestemænd.

Kommissionen henviser det ærede medlem til ovenstående svar, men vil samtidig understrege, at den bestræber sig på at bevare og om muligt øge kompetencen, uafhængigheden og åbenheden i det arbejde, der udføres i dens videnskabelige komitéer. Især vil Kommissionen i fremtiden i endnu højere grad forsøge at minimere muligheden for interessekonflikter og være endnu mere opmærksom på arbejdsgruppernes sammensætning, uden at dette dog må gå ud over den videnskabelige kompetence.

EFT C 189 af 13/07/2010