Parlamentsfråga - P-1843/2009Parlamentsfråga
P-1843/2009

Oberoendet bland experterna i SCENIHR

SKRIFTLIG FRÅGA P-1843/09
från Christel Schaldemose (PSE)
till kommissionen

ICNIRP, som svarar för att fastställa de internationella gränsvärdena för elektromagnetisk strålning som gäller i stora delar av EU har kritiserats såväl av forskare som av organisationer för att sätta för höga gränsvärden, till fördel för teleindustrin och den militära sektorn.

Ändå består majoriteten inom EU:s nyligen inrättade expertgrupp, Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, SCENIHR), av personer som har sin bakgrund i ICNIRP och således själva varit med om att fastställa de gränsvärden som de sedan ombetts utvärdera.

Anser kommissionen att dessa experter, som varit med om att fastställa gränsvärdena för strålning, kan betraktas som opartiska och oberoende?

Erkänner kommissionen att sänkta gränsvärden för elektromagnetisk strålning skulle bli till stor ekonomisk belastning för europeiska telebolag?

Håller kommissionen med om att det innebär en markant intressekonflikt om en person som är eller har varit medlem av ICNIRP deltar i SCENIHR:s arbete?

Vad tänker kommissionen göra för att nå fram till en bättre balans mellan kritiska och okritiska forskare inom ICNIRP?

EGT C 189, 13/07/2010