Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - P-6553/2009Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
P-6553/2009

Definition af »langvarig og uden mulighed for lindring« i forbindelse med klassificering af belastningsgraden af videnskabelige forsøg med dyr

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-6553/09
af Caroline Lucas (Verts/ALE)
til Kommissionen

Hvad forstår Kommissionen ved udtrykket »langvarig og uden mulighed for lindring« (den øvre grænse som anført i den endelige rapport fra ekspertarbejdsgruppen om klassificering af belastningsgraden af videnskabelige forsøg med dyr (juli 2009))?

Navnlig ønskes oplyst: Hvor lang tid er langvarig? Betyder den øvre grænse, at dyreforskere ved hjælp af enhver mulig lindrende foranstaltning og behørig intensiv kontrol skal sikre, at lidelsen højst i nogle få minutter er betydeligt belastende, og at forsøget ikke kan godkendes, hvis det ikke er muligt?

Kan Kommissionen nævne et eksempel på et forsøg, der ville overskride den øvre grænse (dvs. uden at anvende et undtagelsestilfælde)?

Kan Kommissionen bekræfte, at den forventer, at der kun i ekstremt sjældne tilfælde vil blive gjort undtagelser fra den øvre grænse? Hvis det er tilfældet, vil Kommissionen da støtte vedtagelsen i det reviderede direktiv af en beskyttelsesklausul med kriterier svarende til dem i artikel 50 i Kommissionens forslag?

EFT C 10 E af 14/01/2011