Κοινοβουλευτική ερώτηση - P-6553/2009Κοινοβουλευτική ερώτηση
P-6553/2009

Ορισμός του «μακροχρόνιου και μη επιδεχόμενου βελτίωσης» σε σχέση με την κατάταξη της δριμύτητας των επιστημονικών διαδικασιών σε ζώα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-6553/09
υποβολή: Caroline Lucas (Verts/ALE)
προς την Επιτροπή

Πώς αντιλαμβάνεται η Επιτροπή τη φράση «μακροχρόνιο και μη επιδεχόμενο βελτίωσης» (το ανώτατο όριο στην τελική έκθεση της ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων για την κατάταξη της δριμύτητας επιστημονικών διαδικασιών σε ζώα (Ιούλιος του 2009);

Συγκεκριμένα, πόσο χρονικώς παρατεταμένο είναι το μακροχρόνιο; Σημαίνει το ανώτατο όριο ότι οι ερευνητές, που ασχολούνται με επιστημονικές διαδικασίες σε ζώα, πρέπει να εξασφαλίσουν, με όλα τα δυνατά βελτιωτικά μέτρα και με τη δέουσα εντατική παρακολούθηση, ότι τα ζώα δεν θα υποφέρουν περισσότερο από λίγα λεπτά το πολύ και ότι, αν αυτό δεν είναι δυνατό, η διαδικασία δεν μπορεί να εγκριθεί;

Μπορεί η Επιτροπή να δώσει ένα παράδειγμα διαδικασίας που θα υπερέβαινε το ανώτατο όριο (δηλαδή, χωρίς εφαρμογή κάποιας παρέκκλισης);

Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι θα ανέμενε να εφαρμοσθεί μια παρέκκλιση του ανώτατου ορίου μόνον σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις; Αν αυτό ευσταθεί, πρόκειται να υποστηρίξει, στην αναθεωρημένη οδηγία, την έγκριση ρήτρας διασφάλισης με παρόμοια κριτήρια όπως στο άρθρο 50 της πρότασης της Επιτροπής;

ΕΕ C 10 E, 14/01/2011