Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - P-004602/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
P-004602/2011

  Udvinding af den »sjældne jordart« neodym i Kina og deraf følgende miljøskader

  Forespørgsel til skriftlig besvarelse P-004602/2011
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 117
  Daniel Caspary (PPE)

  Det kemiske stof neodym (ND60), som tilhører gruppen af »sjældne jordarter«, anvendes bl.a. til produktion af europæiske vindkraftanlæg. 97 % af verdens produktion af neodym finder sted i Kina.

  Kina besluttede sidste år at hæve sine miljøstandarder. Ifølge medierne opfylder Kina ikke denne selvforpligtelse for neodyms vedkommende. I forbindelse med udvindingen og den kemiske udskillelse af neodym (ND60) fra andre sten opstår der højtoksiske affaldsprodukter. Derudover frigøres der radioaktivt uran og thorium, der efter udbredelsen ender i grundvandet og således påfører miljøet og menneskene i den pågældende region skader på lang sigt.

  1. Er Kommissionen opmærksom på problematikken vedrørende indholdet af neodym i vindkraftanlæg?

  2. Findes der allerede miljøpåbud for indførelsen af neodym? Hvis ja, bliver disse påbud da overholdt?

  3. Hvilke foranstaltninger træffer Kommissionen, hvis disse miljøpåbud ikke overholdes?

  4. Pålægges europæiske virksomheder, der gør brug af neodym til deres produkter, i form af retlige bestemmelser at kontrollere deres leverandører med henblik på, om miljøpåbuddene overholdes?

  5. Hvilken indvirkning har indholdet af neodym på et vindkraftanlægs samlede miljøbalance?

  EFT C 314 E af 27/10/2011