Κοινοβουλευτική ερώτηση - P-004602/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
P-004602/2011

Εξόρυξη της «σπάνιας γαίας» του νεοδυμίου στην Κίνα και οι βλάβες που προκαλούνται από αυτή στο περιβάλλον

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-004602/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Daniel Caspary (PPE)

Το χημικό στοιχείο νεοδύμιο (ND60), το οποίο ανήκει στην ομάδα «σπάνιων γαιών», χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων στην κατασκευή ευρωπαϊκών ανεμογεννήτριων. Το 97 % της παγκόσμιας παραγωγής νεοδυμίου προέρχεται από την Κίνα.

Η Κίνα αποφάσισε πέρυσι να εξυψώσει τα περιβαλλοντικά της πρότυπα. Σύμφωνα με αναφορές στα μέσα ενημέρωσης, η Κίνα δεν εκπληρώνει αυτήν την εθελοντική δέσμευση στην περίπτωση του νεοδυμίου. Κατά την εξόρυξη και τον χημικό διαχωρισμό του νεοδυμίου (ND60) από άλλα πετρώματα, προκύπτουν ιδιαιτέρως τοξικά κατάλοιπα. Κατά τη διαδικασία αυτή απελευθερώνονται ραδιενεργό ουράνιο και θόριο, τα οποία καταλήγουν στα υπόγεια ύδατα μετά την παρασκευή και, επομένως, προκαλούν μακροπρόθεσμες βλάβες στο περιβάλλον και τους κατοίκους της περιοχής.

1. Γνωρίζει η Επιτροπή την προβληματική σχετικά με τη συγκέντρωση νεοδυμίου στις ανεμογεννήτριες;

2. Υπάρχουν ήδη περιβαλλοντικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή νεοδυμίου; Αν ναι, πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις;

3. Ποια μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή, αν τυχόν δεν πληρούνται αυτές οι περιβαλλοντικές προϋποθέσεις;

4. Εξαναγκάζονται με νομικές διατάξεις οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν νεοδύμιο για τα προϊόντα τους να ελέγχουν τους προμηθευτές τους ως προς την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών προϋποθέσεων;

5. Ποιες επιπτώσεις έχει η συγκέντρωση νεοδυμίου μιας ανεμογεννήτριας στο συνολικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο;

ΕΕ C 314 E, 27/10/2011