• EN - English
  • SV - svenska
Parlamentsfråga - P-008650/2011(ASW)Parlamentsfråga
P-008650/2011(ASW)

Svar från John Dalli på kommissionens vägnar

När det gäller dvärgbandmasken Echinococcus multilocularis (EM) hänvisas parlamentsledamoten till kommissionens skriftliga svar på frågorna E‑004928/2011 och E‑007162/2011[1].

I samband med kommissionens förberedande arbete med en eventuell delegerad akt om förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av EM-infektion hos hundar i enlighet med artikel 290 i fördraget informerade Sverige kommissionen och experter i medlemsstaterna om upptäckten av infektionen hos rävar i tre olika områden i Sverige. Dessa upptäckter indikerar att infektionen redan har nått vid spridning och är väldigt svår eller till och med omöjlig att kontrollera.

Kommissionen har inte mottagit något bekämpningsprogram för EM-infektioner hos vilda värddjur från Sverige. Sverige har därför inte rätt att vidta några förebyggande hälsoåtgärder för hundar som förs in på dess territorium enligt vad som föreskrivs i den delegerade förordning som kompletterar förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar[2], som kommissionen antog den 14 juli 2011 och framlagts för parlamentet och rådet för granskning.

EGT C 154 E, 31/05/2012