• BG - български
  • EN - English
Парламентарен въпрос - P-006945/2014(ASW)Парламентарен въпрос
P-006945/2014(ASW)

Отговор, даден от г-н Чолош от името на Комисията

Преките компенсации за природни бедствия сами по себе си не попадат в обхвата на общата организация на селскостопанските пазари. Основната цел на мерките, въведени след налагането на руското ембарго, е намаляването на натиска върху онези пазари, които са най-силно засегнати от ограниченията по отношение на вноса. В сектора на плодовете и зеленчуците това се прави посредством мерки като изтегляне от пазара с цел безвъзмездно разпределяне, събиране на реколтата на зелено и несъбиране на реколтата; в сектора на млечните продукти — посредством предоставяне на подпомагане за откриване на възможности за частно складиране и посредством удължаване на периода на прилагане на публична интервенция.

Освен това държавите членки могат да се възползват от възможностите за подпомагане, предвидени в законодателството на ЕС относно държавните помощи[1] и помощите de minimis[2].

Комисията наблюдава отблизо развитието на пазара на всички засегнати сектори и ще предприеме допълнителни мерки при необходимост.