• BG - български
  • EN - English
Парламентарен въпрос - P-002649/2019(ASW)Парламентарен въпрос
P-002649/2019(ASW)

Отговор, даден от г-жа Габриел от името на Европейската комисия

България е транспонирала Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза[1] (Директивата за МИС) в националното законодателство чрез приемането на Закон за киберсигурност, обнародван на 13 ноември 2018 г. На 14 ноември 2018 г. България уведоми Комисията относно мерките за цялостното транспониране на директивата.

В момента Комисията извършва проверки на съответствието на националните мерки с Директивата за МИС. Като част от тези проверки Комисията организира посещения в държавите членки, по време на които тя се среща с компетентните органи, операторите на основни услуги (ООУ) и доставчиците на цифрови услуги (ДЦУ). Предвидено е посещение в България през идните месеци.

Директивата за МИС не задължава държавите членки да налагат на държавната администрация изисквания за сигурност и за уведомяването за инциденти. В директивата се предвиждат такива задължения единствено за операторите на основни услуги от секторите, изброени в приложение II към нея, както и за доставчиците на цифрови услуги, изброени в приложение III. Въпреки това, в своето Съобщение до Европейския парламент и до Съвета „Максимално оползотворяване на МИС“[2] Комисията препоръчва на държавите членки да разширят прилагането на изискванията, определени в Директивата за МИС, така че да бъдат обхванати повече сектори, и по-специално държавната администрация.

В Закона за киберсигурност България е взела решение да наложи мерки извън изискванията, предвидени в Директивата за МИС, и е включила задължения:

Последно осъвременяване: 15 октомври 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност