Κοινοβουλευτική ερώτηση - P-004017/2019(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
P-004017/2019(ASW)

Απάντηση της κ. Johansson εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις αναφορές σχετικά με την εικαζόμενη απόρριψη 28 αιτήσεων διεθνούς προστασίας λόγω έλλειψης διερμηνείας στη Λέσβο, στην Ελλάδα, και λαμβάνει σοβαρά υπόψη τους ισχυρισμούς για παραβιάσεις των δικονομικών δικαιωμάτων που προβλέπονται στην οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου[1].

Η οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου εγγυάται ότι παρέχεται στους αιτούντες άσυλο η δυνατότητα προσωπικής συνέντευξης σχετικά με την αίτησή τους για διεθνή προστασία, με ορισμένες περιορισμένες εξαιρέσεις. Όσον αφορά τη διερμηνεία, η οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου προβλέπει ότι η επικοινωνία πραγματοποιείται στη γλώσσα που προτιμά ο αιτών/η αιτούσα, εκτός εάν υπάρχει άλλη γλώσσα την οποία κατανοεί και στην οποία μπορεί να επικοινωνεί με σαφήνεια[2].

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή των διαδικαστικών εγγυήσεων της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου στην Ελλάδα, βρίσκεται δε σε επαφή με τις ελληνικές αρχές για το θέμα αυτό.

Σε γενικές γραμμές, η Επιτροπή μπορεί να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις συστηματικές παραβιάσεις — π.χ. όταν διαπιστώνεται ότι ένα κράτος μέλος εφαρμόζει διοικητική πρακτική ασυμβίβαστη με το ενωσιακό δίκαιο, που είναι σε κάποιο βαθμό μόνιμου και γενικού χαρακτήρα[3].

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαρτίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου