Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 60kWORD 18k
7 Απριλίου 2020
P-000913/2020(ASW)
Απάντηση του κ. Ρεντέρς
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: P-000913/2020

Δεν υπάρχουν επί του παρόντος ειδικοί κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές(1). Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να τηρούν τα υφιστάμενα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με το θέμα αυτό, όπως είναι οι Ευρωπαϊκοί Σωφρονιστικοί Κανόνες του 2006(2).

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο της Ευρώπης για την αντιμετώπιση σχετικών ζητημάτων, όπως είναι ο υπερπληθυσμός των φυλακών. Για τον σκοπό αυτό, τον Απρίλιο του 2019 η Επιτροπή συνδιοργάνωσε διάσκεψη υψηλού επιπέδου με θέμα τον υπερπληθυσμό των φυλακών(3). Από το 2016 η Επιτροπή παρέχει επίσης άμεση επιχορήγηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης, με στόχο τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ των ανεξάρτητων φορέων παρακολούθησης των φυλακών, των επονομαζόμενων εθνικών μηχανισμών πρόληψης (ΕΜΠ). Αυτό επιτρέπει στους συγκεκριμένους φορείς να συνέρχονται τακτικά στο πλαίσιο ενός άτυπου δικτύου, προκειμένου να συζητούν θέματα κράτησης και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές(4).

Σε επίπεδο ΕΕ, τον Δεκέμβριο του 2019 εγκρίθηκαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με λύσεις εναλλακτικές της κράτησης(5), με στόχο την αποφυγή του υπερπληθυσμού των φυλακών.

Οι έξι οδηγίες που εκδόθηκαν για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων, τα οποία έχουν θεσπιστεί σε επίπεδο ΕΕ,(6) προβλέπουν ορισμένες δικονομικές εγγυήσεις στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια της προφυλάκισης.

(1)Βλέπε επίσης την απάντηση της Επιτροπής στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τα σωφρονιστικά συστήματα και τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές [2015/2062(INI)].
(2)Σύσταση Rec (2006)2 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς Σωφρονιστικούς Κανόνες.
(3)https://www.coe.int/en/web/cdpc/high-level-conference-on-prison-overcrowding
(4)Για το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των εθνικών μηχανισμών πρόληψης (ΕΜΠ) βλέπε: https://www.coe.int/en/web/national-implementation/european-npm-forum-phase-2-. . Στο πλαίσιο αυτής της άμεσης επιχορήγησης, η Επιτροπή χρηματοδοτεί επίσης τη συλλογή ετήσιων στατιστικών από το Συμβούλιο της Ευρώπης στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, που είναι ευρύτερα γνωστές ως SPACE (Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe), διασφαλίζοντας την εφαρμογή κοινής μεθοδολογίας εργασίας για την ενίσχυση της συγκρισιμότητας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βλέπε https://www.coe.int/en/web/prison/eu/council-of-europe-project
(5)Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα εναλλακτικά της κράτησης: η χρήση μη στερητικών της ελευθερίας κυρώσεων και μέτρων στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης 2019/C 422/06, ST/14546/2019/REV/1.
(6)Οδηγία 2010/64/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση, οδηγία 2012/13/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης, οδηγία 2013/48/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, οδηγία (ΕΕ) 2016/343 σχετικά με την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας, οδηγία (ΕΕ) 2016/800 σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 σχετικά με τη δικαστική αρωγή.
Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου