Κοινοβουλευτική ερώτηση - P-002277/2020(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
P-002277/2020(ASW)

  Κοινή απάντηση του εκτελεστικού αντιπροέδρου κ. Ντομπρόβσκις εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  Από το 2016 η Επιτροπή προωθεί ενεργά το πρόγραμμα βιώσιμης χρηματοδότησης, το οποίο βοήθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα αυτό. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να προωθεί αυτό το πρόγραμμα στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Στόχος της ΕΕ είναι να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς αλλά και με αξιόπιστο τρόπο. Για τον λόγο αυτό, οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να υποστηρίζονται από εμπεριστατωμένες επιστημονικές εργασίες και μελέτες. Μεταξύ πολλών εκθέσεων που η Επιτροπή έχει αναθέσει για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, περιλαμβάνεται μια μελέτη που ανατέθηκε στην BlackRock.

  Μια επιτροπή αποτελούμενη από πέντε μέλη από διάφορες Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής αξιολόγησε τις εννέα προσφορές που υποβλήθηκαν για την εν λόγω μελέτη. Σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ[1], η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δημοσιοποιήσει τα ονόματα και τα άλλα προσωπικά δεδομένα των μελών της επιτροπής αξιολόγησης.

  Σύμφωνα με τους κανόνες του δημοσιονομικού κανονισμού, η ανάθεση της σύμβασης έγινε με κριτήριο την «καλύτερη σχέση τιμής-ποιότητας». Οι πίνακες στο παράρτημα παρέχουν αναλυτικές βαθμολογίες για τις επτά προσφορές που κρίθηκαν σύμφωνες με τις ελάχιστες απαιτήσεις της συγγραφής υποχρεώσεων, ενώ παράλληλα προστατεύουν τα ονόματα των απορριφθέντων προσφερόντων για εμπορικούς λόγους.

  Δεδομένου ότι η τιμή που προσέφερε η BlackRock ήταν σημαντικά χαμηλότερη από τη μέγιστη αξία της μελέτης που είχε καθορίσει η Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού που αφορούν τις τιμές που φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, η Επιτροπή ζήτησε από την εταιρεία BlackRock να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τιμή που προσέφερε. Ο διατάκτης δεν εντόπισε στις εξηγήσεις που παρασχέθηκαν κανένα στοιχείο βάσει του οποίου η προσφορά της BlackRock θα μπορούσε να θεωρηθεί ασυνήθιστα χαμηλή ή να αμφισβητηθεί η ικανότητα του προσφέροντος να παράσχει τις προτεινόμενες υπηρεσίες ποιότητας.

  Η επιτροπή αξιολόγησης, εισηγούμενη την ανάθεση της σύμβασης στην BlackRock, έδωσε ιδιαίτερη προσοχή σε ενδεχόμενα συγκρουόμενα επαγγελματικά συμφέροντα και εφάρμοσε σχολαστικά τις σχετικές διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης, η επιτροπή αξιολόγησης δεν εντόπισε συγκρουόμενα επαγγελματικά συμφέροντα μεταξύ των καθηκόντων της ανάδοχης εταιρείας και των τρεχουσών επενδυτικών πρακτικών της.

  Ο ρόλος της Επιτροπής είναι, μετά από διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να αναπτύσσει εργαλεία και μηχανισμούς για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παραγόντων στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας της ΕΕ για τις τράπεζες, καθώς και στις επιχειρηματικές στρατηγικές και τις επενδυτικές πολιτικές των τραπεζών. Σκοπός της μελέτης που ανατέθηκε στη BlackRock είναι να προσδιορίσει την κατάσταση και τις δυσκολίες που επικρατούν, πράγμα που αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη των μελλοντικών εργαλείων και μηχανισμών.

  Η Επιτροπή δεν είχε βάσιμους λόγους να ακυρώσει τον εν λόγω διαγωνισμό (όπως, για παράδειγμα, τον εντοπισμό σφάλματος, παρατυπιών ή απάτης στη διαδικασία του διαγωνισμού). Όταν ένας προσφέρων πληροί όλα τα κριτήρια αποκλεισμού, επιλογής και ανάθεσης (όπως τα πληρούσε η BlackRock), δεν υπάρχει νομική βάση στον δημοσιονομικό κανονισμό δυνάμει της οποίας η Επιτροπή θα μπορούσε να αρνηθεί να υπογράψει τη σύμβαση με τον επιλεγέντα προσφέροντα, εκτός εάν αποφάσιζε να ακυρώσει ολόκληρο τον διαγωνισμό .

  Παρόλα αυτά, η Επιτροπή θα συνεχίσει να επαγρυπνεί και θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόοδο της μελέτης. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να καταγγείλει τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία σε περίπτωση που αυτή δεν τηρήσει σχολαστικά τις διατάξεις της σύμβασης. Η Επιτροπή θα αποδεχτεί την τελική έκθεση της BlackRock μόνον εφόσον είναι σύμφωνη με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης. Η τελική έκθεση θα δημοσιοποιηθεί και θα υποβληθεί σε δημόσιο έλεγχο.

  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάθεση της σύμβασης στη BlackRock, η Επιτροπή καλεί τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου να λάβουν γνώση της λεπτομερούς επεξήγησης που συνέταξαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής[2].

  Βλ. συνημμένο : Παράρτημα

  Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιουλίου 2020
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου