Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentiniai klausimai
PDF 40kWORD 23k
2020 m. birželio 16 d.
P-002277/2020(ASW)
Bendras atsakymas, V. Dombrovskio atsakymas
Europos Komisijos vardu
Klausimų numeriai: P-002277/2020, E-002299/2020, E-002311/2020, E-002337/2020, E-002375/2020, P-002369/2020, P-002465/2020, P-002480/2020, E-002654/2020, E-003013/2020, P-003215/2020

Komisija nuo 2016 m. ypač aktyviai įgyvendina tvarių finansų darbotvarkę. Tai padėjo Europos Sąjungai šioje srityje tapti pasauline lydere. Šią darbotvarkę Komisija toliau iniciatyviai tęs Europoje ir visame pasaulyje. ES nori eiti į priekį ne tik sparčiai, bet ir užtikrintai, todėl jos politika turi būti grindžiama patikimais moksliniais darbais ir tyrimais. Tarp daugelio ataskaitų, kurias Komisija užsakė siekdama pagrįsti tolesnes tvaraus finansavimo srities priemones, yra bendrovei „BlackRock“ užsakytas tyrimas.

Šiam tyrimui atlikti gautus devynis pasiūlymus įvertino komitetas, kurį sudarė penki nariai iš skirtingų Komisijos generalinių direktoratų. Pagal ES institucijoms taikomas duomenų apsaugos taisykles(1) Komisija neturi teisės atskleisti vertinimo komiteto narių asmenvardžių ir kitos asmeninės informacijos.

Kaip numatyta Finansinio reglamento taisyklėse, sutarties skyrimo kriterijus buvo „geriausias kainos ir kokybės santykis“. Priedo lentelėse išsamiai pateikiami septynių pasiūlymų, kurie, kaip nustatyta, atitiko minimalius konkurso sąlygų reikalavimus, balai, o nelaimėjusių konkurso dalyvių pavadinimai nenurodomi dėl komercinių priežasčių.

Kadangi „BlackRock“ pasiūlyta kaina iš tiesų buvo gerokai mažesnė už didžiausią Komisijos nustatytą tyrimo vertę, laikydamasi Finansinio reglamento nuostatų dėl kainų, kurios atrodo neįprastai mažos, Komisija paprašė „BlackRock“ pateikti papildomos informacijos apie bendrovės pasiūlytą kainą. Pateiktuose paaiškinimuose leidimus suteikiantis pareigūnas neįžvelgė nieko, kas leistų „BlackRock“ pasiūlytą kainą laikyti neįprastai maža, ir verstų abejoti dėl konkurso dalyvio gebėjimo kokybiškai suteikti pasiūlytas paslaugas.

Rekomenduodamas sudaryti sutartį su „BlackRock“, vertinimo komitetas ypač daug dėmesio skyrė galimam profesinių interesų konfliktui ir kruopščiai taikė atitinkamas Finansinio reglamento nuostatas. Įvertinęs konkrečias užduotis, kurių reikia minėtam tyrimui atlikti, vertinimo komitetas nenustatė jokio profesinių interesų konflikto tarp užduočių rangovui ir jo dabartinės investavimo praktikos.

Komisija privalo, pasikonsultavusi su visais suinteresuotaisiais subjektais, parengti priemones ir mechanizmus, kurie leistų į ES bankininkystės rizikos ribojimo sistemą ir į bankų verslo strategijas bei investicijų politiką integruoti aplinkos, socialinius ir valdysenos veiksnius. Bendrovei „BlackRock“ užsakyto tyrimo tikslas – apžvelgti dabartinę padėtį ir sunkumus, nes tai pirmas žingsnis kuriant būsimas priemones ir mechanizmus.

Komisija neturėjo pateisinamų priežasčių nutraukti aptariamo konkurso procedūrą, pavyzdžiui, nebuvo nustatyta konkurso procedūros klaidų, pažeidimų ar sukčiavimo. Kai konkurso dalyvis atitinka visus leidimo dalyvauti procedūroje, atrankos ir sutarties skyrimo kriterijus (kaip šiuo atveju „BlackRock“), Finansiniame reglamente nėra teisinio pagrindo, kuriuo remdamasi Komisija galėtų atsisakyti pasirašyti sutartį su konkursą laimėjusia konkurso dalyve, nebent nuspręstų nutraukti visą konkurso procedūrą.

Vis dėlto Komisija ir toliau bus budri ir atidžiai stebės tyrimo eigą. Komisija yra pasirengusi nutraukti sutartį su rangove, jeigu ši griežtai nesilaikys sutarties nuostatų. Komisija priims „BlackRock“ galutinę ataskaitą tik tuo atveju, jeigu ji atitiks visas sutarties sąlygas. Galutinė ataskaita bus paskelbta viešai ir atvira visuomenės kontrolei.

Komisija kviečia gerbiamus Parlamento narius susipažinti su išsamiu Komisijos tarnybų parengtu paaiškinimu, kuriame pateikta daugiau informacijos apie procedūrą, kurios laikytasi skiriant sutartį „BlackRock“(2).

Žr. šį priedą :  priedas

(1)2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725.
(2)https://ec.europa.eu/info/files/information-awarding-contract-carry-out-study-integrating-environmental-social-and-governance-esg-objectives-eu-banking-rules_en
Atnaujinta: 2020 m. liepos 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika