Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 46kWORD 22k
16 juni 2020
P-002277/2020(ASW)
Samlat svar från verkställande vice ordförande Valdis Dombrovskis
på Europeiska kommissionens vägnar
Frågornas referensnummer: P-002277/2020, E-002299/2020, E-002311/2020, E-002337/2020, E-002375/2020, P-002369/2020, P-002465/2020, P-002480/2020, E-002654/2020, E-003013/2020, P-003215/2020

Kommissionen har sedan 2016 verkat för agendan för hållbar finansiering, vilket har bidragit till att EU blivit en global föregångare på detta område. Kommissionen kommer att fortsätta att driva denna agenda i Europa och globalt. EU:s mål är att gå framåt snabbt men också trovärdigt. Därför måste EU-politiken bygga på gediget forskningsarbete och tillförlitliga vetenskapliga studier. Bland de många rapporter som kommissionen beställt som underlag för kommande åtgärder för hållbar finansiering finns en studie som BlackRock fått i uppdrag att utföra.

En kommitté bestående av fem medlemmar från olika generaldirektorat vid kommissionen utvärderade de nio anbud som inkom avseende den aktuella studien. Enligt de bestämmelser om skydd av personuppgifter som gäller för EU-institutionerna(1) får kommissionen inte lämna ut namn på eller annan personlig information om medlemmarna i utvärderingskommittén.

I enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen var tilldelningskriteriet bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Av tabellerna i bilagan framgår i detalj resultaten för de sju anbud som befanns uppfylla minimikraven i kravspecifikationerna. Av kommersiella skäl ges namnen på de anbudsgivare vars anbud förkastats inte ut.

Eftersom BlackRocks prisanbud var betydligt lägre än det högsta värde för studien som kommissionen fastställt bad kommissionen BlackRock om ytterligare uppgifter om prisanbudet, i enlighet med budgetförordningens bestämmelser om priser som framstår som onormalt låga. Utanordnaren upptäckte inget i de förklaringar man fick som gav anledning att anse att BlackRocks anbud var onormalt lågt eller att ifrågasätta anbudsgivarens förmåga att leverera tjänster av den kvalitet som utlovats.

I samband med rekommendationen att tilldela BlackRock kontraktet var utvärderingskommittén särskilt uppmärksam på potentiella yrkesmässiga intressekonflikter, och de relevanta bestämmelserna i budgetförordningen tillämpades strikt. Med avseende på de specifika uppgifter som ska utföras inom ramen för den aktuella studien upptäckte utvärderingskommittén inte några yrkesmässiga intressekonflikter mellan uppdragstagarens uppgifter och dess nuvarande investeringsmetoder.

Det är kommissionens uppgift att utveckla verktyg och mekanismer för att integrera miljö-, samhällsansvars‐ och bolagsstyrningshänsyn i EU:s tillsynsram för banker och i bankernas affärsstrategier och investeringspolitik, efter att ha samrått med alla berörda parter. Syftet med den studie som BlackRock fått i uppdrag att utföra är att kartlägga nuläget och de aktuella svårigheterna, vilket är det första steget i utvecklingen av framtida verktyg och mekanismer.

Kommissionen hade inga giltiga skäl att avbryta upphandlingsförfarandet i fråga (vilket hade varit fallet t.ex. om man upptäckt fel, oriktigheter eller bedrägerier i upphandlingsförfarandet). När en anbudsgivare uppfyller alla undantags-, urvals‐ och tilldelningskriterier (vilket BlackRock gjorde) finns det ingen rättslig grund i budgetförordningen för kommissionen att vägra underteckna kontraktet med den vinnande anbudsgivaren, med mindre än att kommissionen beslutar att avbryta hela upphandlingsförfarandet.

Inte desto mindre kommer kommissionen att fortsätta att vara vaksam och noga följa hur studien framskrider. Kommissionen är redo att säga upp kontraktet med uppdragstagaren om denna inte strikt följer bestämmelserna i kontraktet. Kommissionen kommer att godta BlackRocks slutrapport endast om den uppfyller alla villkor i kontraktet. Slutrapporten kommer att offentliggöras och bli föremål för offentlig granskning.

Närmare uppgifter om det förfarande som följdes när BlackRock tilldelades kontraktet finns i den detaljerade förklaring som kommissionen utarbetat(2).

Se bilaga :  Bilaga

(1)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018.
(2)https://ec.europa.eu/info/files/information-awarding-contract-carry-out-study-integrating-environmental-social-and-governance-esg-objectives-eu-banking-rules_en
Senaste uppdatering: 10 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy