Parlamentsfråga - P-002369/2020Parlamentsfråga
P-002369/2020

  Kommissionens beslut att tilldela BlackRock ett kontrakt för övervakning av utvecklingen av ESG-kriterier i EU:s banksektor och bankernas investeringspolitik

  Prioriterad fråga för skriftligt besvarande  P-002369/2020
  till kommissionen
  Artikel 138 i arbetsordningen
  Pascal Durand (Renew), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Gabriele Bischoff (S&D), Damian Boeselager (Verts/ALE), Sylvie Brunet (Renew), Delara Burkhardt (S&D), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Pascal Canfin (Renew), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Catherine Chabaud (Renew), Katalin Cseh (Renew), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Anna Júlia Donáth (Renew), Laurence Farreng (Renew), Daniel Freund (Verts/ALE), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Dino Giarrusso (NI), Raphaël Glucksmann (S&D), Charles Goerens (Renew), Sandro Gozi (Renew), Christophe Grudler (Renew), Claude Gruffat (Verts/ALE), José Gusmão (GUE/NGL), Sophia in 't Veld (Renew), Irena Joveva (Renew), Pierre Karleskind (Renew), Fabienne Keller (Renew), Pierre Larrouturou (S&D), Nathalie Loiseau (Renew), Marisa Matias (GUE/NGL), Tilly Metz (Verts/ALE), Maria Noichl (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Evelyn Regner (S&D), Dominique Riquet (Renew), Alfred Sant (S&D), Irène Tolleret (Renew), Véronique Trillet-Lenoir (Renew), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Viktor Uspaskich (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Salima Yenbou (Verts/ALE), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Daniela Rondinelli (NI), Helmut Geuking (ECR), Damien Carême (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Clotilde Armand (Renew), Malin Björk (GUE/NGL), Robert Biedroń (S&D), Eric Andrieu (S&D), Bernard Guetta (Renew), Andreas Schieder (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Milan Brglez (S&D), Nora Mebarek (S&D), Josianne Cutajar (S&D)

  Den 8 april 2020 tilldelade kommissionen BlackRock ett kontrakt för övervakning av utvecklingen av riktlinjer för miljömässig hållbarhet för EU:s banksektor och bankernas investeringspolitik.

  BlackRock är en stor internationell investeringsförvaltare för banksektorn och sektorn för kolbaserad energiproduktion, med tillgångar som för närvarande värderas till 87,3 miljarder US-dollar. BlackRock har upprepade gånger motsatt sig kommissionens planer på att undersöka företagens inverkan på miljön och klimatförändringarna. BlackRock kommer sannolikt att förvalta tillgångar kopplade till återhämtningen efter covid-19.

  Denna kontraktstilldelning skedde efter det att USA hade valt BlackRock som rådgivare i fråga om köp av obligationer och skuldinstrument. I dessa kristider väcker kommissionens beslut allvarliga farhågor när det gäller dess vilja att sätta EU:s suveränitet i första rummet. Kommissionen borde därför överväga en att på nytt utlysa den ovannämnda anbudsinfordran.

  Är kommissionen medveten om följande konsekvenser av beslutet att tilldela BlackRock ett kontrakt:

  Senaste uppdatering: 10 november 2020
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy