• CS - čeština
  • EN - English
Parlamentní otázka - P-003297/2020(ASW)Parlamentní otázka
P-003297/2020(ASW)

Odpověď pana Wojciechowského jménem Evropské komise

V roce 2019 provedla Komise audit, jehož účelem bylo ověřit opatření, která české orgány provádí s cílem předcházet střetům zájmů a odhalovat je. Pokud jde o společnou zemědělskou politiku, Komise provedla audit výdajů v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Tento audit stále ještě probíhá a Komise nemůže třetím stranám sdělit podrobnosti, aby byl dodržen postup pro řízení o sporných otázkách s členským státem.

Jak bylo potvrzeno v odpovědi na otázku P-000460/2020, článek 61 nařízení (EU) 2018/1046[1] se použije na provádění přímých plateb, včetně rozhodnutí, která členský stát přijal na veškerých úrovních v oblasti přípravy, auditu a kontroly.

Co se týče přímých plateb, na vnitrostátní úrovni existuje při rozhodování o vyplácení těchto prostředků jen velmi omezený prostor pro uvážení. Podmínky způsobilosti pro přímé platby jsou stanoveny v právních předpisech EU, neexistuje žádné výběrové řízení ani rozhodnutí o přidělení finančních prostředků (jako např. u investičních projektů) a přidělování plateb příjemcům je přímo spojeno s obhospodařovanou plochou.

Přímé platby jsou vypláceny prostřednictvím platebních agentur akreditovaných v členských státech. Příslušný orgán, který každý členský stát jmenuje na ministerské úrovni, odpovídá za udělení, přezkum a odnětí akreditace platebních agentur podle článku 1 nařízení (EU) č. 907/2014[2] a článku 1 nařízení (EU) č. 908/2014[3].

Na základě akreditačních kritérií uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 907/2014 zajistí platební agentury, aby byla přijata vhodná opatření k zamezení střetu zájmů[4]. Certifikační subjekty každoročně posuzují, zda platební agentury dodržují akreditační kritéria, mimo jiné posuzují, zda agentury zavedly opatření k zamezení střetu zájmů.

Dodržování akreditačních kritérií ze strany platebních agentur Komise sleduje pomocí posuzování výročních certifikačních zpráv, které vypracovaly certifikační subjekty, a pomocí posuzování prohlášení řídicího subjektu, jež vypracovali vedoucí pracovníci platebních agentur. Pokud se v souvislosti s dodržováním akreditačních kritérií objeví nápadná zjištění, zahájí Komise šetření v oblasti kontroly souladu s cílem chránit rozpočet EU.

Poslední aktualizace: 13. července 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí