Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 42kWORD 20k
18 listopada 2020 r.
P-004947/2020(ASW)
Odpowiedź udzielona przez komisarza Virginijusa Sinkevičiusa
w imieniu Komisji Europejskiej
Numer referencyjny pytania: P-004947/2020

W dniu 21 lipca 2020 r. Rada Europejska jednogłośnie zatwierdziła wniosek Komisji dotyczący przeznaczenia 30 proc. środków pochodzących z NextGenerationEU i wieloletnich ram finansowych na lata 2021‐2027 na działania w dziedzinie klimatu, zgodnie z celami Zielonego Ładu(1). Każde państwo członkowskie przygotuje własny plan odbudowy i zwiększania odporności w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Plany te mają przyczynić się do transformacji ekologicznej(2), w tym poprzez promowanie gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu, i powinny być spójne z zaleceniami dla poszczególnych krajów, zapewniając tym samym uwzględnienie specyfiki krajowej.

Państwa członkowskie mają obowiązek zachęcać do udostępniania części zamiennych, instrukcji obsługi lub innego wyposażenia umożliwiającego naprawę i ponowne użycie produktów(3). Możliwość naprawy jest również systematycznie uwzględniana w wymogach dotyczących ekoprojektu(4) dla produktów związanych z energią. W kontekście inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zrównoważonej polityki produktowej zapowiedzianej w nowym planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym(5) Komisja uwzględni większą liczbę typów produktów , będzie dążyć do ustanowienia nowego „prawa do naprawy”, na przykład w odniesieniu do dostępności części zamiennych lub dostępu do możliwości naprawy, a w przypadku technologii informacyjno-komunikacyjnych i elektroniki – prawa do aktualizacji .

Produkty wprowadzane na rynek europejski muszą spełniać unijne wymogi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wdrożenie nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku(6) oraz środków mających na celu wzmocnienie unii celnej UE usprawni egzekwowanie przepisów na jednolitym rynku i na granicach zewnętrznych UE. Dodatkowe środki będą dotyczyć poprawy egzekwowania rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów(7) na granicach UE oraz promowania współpracy z platformami internetowymi.

(1)https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_pl
(2)https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en
(3)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.
(4)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.
(5)https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
(6)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011. Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 1, które wejdzie w życie w lipcu 2021 r.
(7)Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, Dz.U. L 396 z 30.12.2006.
Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności