Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 49kWORD 10k
12. oktober 2020
P-005555/2020
Prioriteret forespørgsel til skriftlig besvarelse P-005555/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 138
Manon Aubry (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Jutta Paulus (Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Silvia Modig (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Raphaël Glucksmann (S&D), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marie Toussaint (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Claude Gruffat (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Marc Angel (S&D), Milan Brglez (S&D), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Henrike Hahn (Verts/ALE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Clara Ponsatí Obiols (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI)
 Om: Genforhandling af energichartertraktaten: Tilpasning til Parisaftalen inden COP 2021 og de næste skridt, som EU har planer om

Den europæiske grønne pagt fastsætter målet om at opnå kulstofneutralitet inden 2050. Det er af afgørende betydning at nå dette mål — som kræver en gennemgribende energiomstilling — for at bremse den globale opvarmning og bevare vores fremtid.

Den Europæiske Union og de fleste medlemsstater er imidlertid parter i energichartertraktaten (ECT), som inden 2050 kan beskytte investeringer i fossile brændstoffer til en værdi af 2,15 billioner EUR mod offentlige politikker, der tager sigte på at udfase dem.

Traktaten underminerer ethvert lovgivningsmæssigt forsøg på at ændre den katastrofale kurs for forbruget af fossile brændstoffer og tvinger EU's borgere til at betale livsforsikringen for investorer, der investerer i fossile brændstoffer. "Moderniseringsprocessen" er i gang, men EU's opfordring til at tilpasse traktaten til Parisaftalen vil sandsynligvis ikke føre til enstemmighed blandt alle parter.

1. Har EU - i lyset af, at der er et presserende behov for en omfattende reform - fastsat en frist for den igangværende moderniseringsproces for at forhindre, at den trækker i langdrag?

2. EU er forpligtet til at fremlægge sit udvidede målrettede bidrag til Parisaftalen på partskonferencen (COP) i Glasgow i november 2021. Vil EU forpligte sig til at trække sig ud af energichartertraktaten, som Italien gjorde i 2016, hvis moderniseringsprocessen ikke har bragt traktaten i overensstemmelse med Parisaftalen inden da?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 14. oktober 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik