Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 51kWORD 10k
12 oktober 2020
P-005555/2020
Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-005555/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Manon Aubry (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Jutta Paulus (Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Silvia Modig (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Raphaël Glucksmann (S&D), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marie Toussaint (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Claude Gruffat (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Marc Angel (S&D), Milan Brglez (S&D), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Henrike Hahn (Verts/ALE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Clara Ponsatí Obiols (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI)
 Schriftelijk antwoord 
 Betreft: Heronderhandeling over het Verdrag inzake het Energiehandvest: afstemming op de Overeenkomst van Parijs vóór de COP 2021 en de geplande volgende stappen van de EU

In de Europese Green Deal is het doel vastgelegd om in 2050 koolstofneutraal te zijn. Het verwezenlijken van deze doelstelling – die een ingrijpende energietransitie vergt – is van het grootste belang om de mondiale opwarming een halt toe te roepen en onze toekomst te vrijwaren.

De Europese Unie en de meeste lidstaten zijn echter partij bij het Verdrag inzake het Energiehandvest (EHV) waarmee 2,15 biljoen EUR aan investeringen in fossiele brandstoffen tegen 2050 zou worden beschermd tegen beleidsmaatregelen van de overheid die zijn gericht op de geleidelijke afschaffing van deze brandstoffen.

Het verdrag ondermijnt elke regelgevingspoging om het rampzalige verloop van het verbruik van fossiele brandstoffen om te buigen en dwingt de EU‑burgers ertoe voor de levensverzekering van de investeerders in fossiele brandstoffen te betalen. Terwijl een “moderniseringsproces” aan de gang is, zal de oproep van de EU tot een afstemming van het verdrag op de Overeenkomst van Parijs waarschijnlijk niet tot eensgezindheid onder alle partijen leiden.

1. Heeft de EU, gezien de dringende noodzaak van ingrijpende hervormingen, een uiterste termijn voor het lopende moderniseringsproces om te voorkomen dat dit eindeloos duurt?

2. De EU moet tijdens de Conferentie van de partijen (COP) in november 2021 in Glasgow haar grotere bepaalde bijdrage aan de Overeenkomst van Parijs voorleggen. Zal zij zich ertoe verbinden zich uit het EHV terug te trekken, zoals Italië in 2016 heeft gedaan, wanneer in het kader van het moderniseringsproces een afstemming van het verdrag op de Overeenkomst van Parijs tegen die tijd onmogelijk blijkt?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 14 oktober 2020Juridische mededeling - Privacybeleid