Κοινοβουλευτική ερώτηση - P-006641/2020Κοινοβουλευτική ερώτηση
P-006641/2020

Διαφάνεια των συμβάσεων για εμβόλια κατά της COVID-19

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης  P-006641/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Rasmus Andresen (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Marc Botenga (GUE/NGL), Tanja Fajon (S&D), Sara Cerdas (S&D), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Eric Andrieu (S&D), Patrick Breyer (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Carmen Avram (S&D), Karima Delli (Verts/ALE), Petar Vitanov (S&D), Yannick Jadot (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Robert Hajšel (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Alfred Sant (S&D), Eugen Jurzyca (ECR), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Sven Giegold (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Miroslav Číž (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Andreas Schieder (S&D), Monika Beňová (S&D), Hannes Heide (S&D), Henrike Hahn (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Elisabetta Gualmini (S&D), Salima Yenbou (Verts/ALE), Alessandra Moretti (S&D), Frédérique Ries (Renew), Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Martin Häusling (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Marie Toussaint (Verts/ALE), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Manuel Bompard (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Manon Aubry (GUE/NGL), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Jutta Paulus (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Biljana Borzan (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE)

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID, η Επιτροπή συνήψε συμβάσεις με φαρμακευτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των CureVac, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV και BioNtech-Pfizer, διεξάγει δε διερευνητικές συνομιλίες με τη Moderna.

Προκειμένου να στηρίξει την έρευνα για τα εμβόλια αυτά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε να προκαταβληθούν πληρωμές στις εταιρείες αυτές[1].

Δεδομένου ότι τα εμβόλια αναπτύσσονται επίσης με χρήματα των φορολογουμένων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ, είναι σημαντικό να διαφυλάσσεται πλήρως το δημόσιο συμφέρον και να τηρούνται η επιστημονική αυστηρότητα, η ασφάλεια και η διαφάνεια.

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει απαντήσει ακόμα σε διάφορες επιστολές που εστάλησαν από βουλευτές του ΕΚ, οι οποίες ζητούν διαφάνεια όσον αφορά τις συμβάσεις αυτές.

Ως εκ τούτου, στο ψήφισμά του σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2021[2] (που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία), το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να χορηγήσει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόσβαση στις συμβάσεις που συνδέονται με εμβόλια κατά της COVID-19 πριν από το τέλος του 2020.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου