• EN - English
 • FI - suomi
Parlamentin kysymys - P-002466/2021Parlamentin kysymys
P-002466/2021

  Ympäristövaikutusten arviointi ja yksilöitävät vaikutukset

  Kirjallisesti vastattava ensisijainen kysymys  P-002466/2021
  komissiolle
  työjärjestyksen 138 artikla
  Heidi Hautala (Verts/ALE)

  Vastauksessa kysymykseen P-000741/2020, jossa kysyin, edellyttääkö kansalaisten osallistumisoikeus, että olennaiset ympäristövaikutuksia koskevat tiedot saatetaan osallisten tietoon YVA:n kuluessa hankevaihtoehtojen ollessa avoinna, komissio viittasi YVA-direktiivin 6 artiklan 3 kohdan c alakohtaan, jolla EU pyrki saattamaan direktiivin 85/337/ETY osallistumisoikeuden osalta Århusin sopimuksen edellyttämälle tasolle.

  Komissio viittasi myös tuomioon asiassa C-201/02 (kohdat 52–53) todeten, että [K]un hankkeen lupamenettelyyn kuuluu useita vaiheita ja jos hankkeen vaikutukset tulevat ilmi myöhemmän vaiheen kuluessa, ne on arvioitava ja otettava huomioon, kun hankkeelle lopuksi myönnetään lupa.

  Kohdan 52 mukaan kuitenkin ”…Ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseiset vaikutukset voidaan yksilöidä vasta toimeenpanevaa päätöstä koskevassa menettelyssä, arviointi on suoritettava kyseisen menettelyn kuluessa”.

  Kohdassa 53 tarkennetaan, että ”[U]seisiin vaiheisiin jakautuvassa lupamenettelyssä kyseinen arviointi on lähtökohtaisesti suoritettava heti kun kaikkien niiden vaikutusten, joita hankkeella voi olla ympäristöön, yksilöiminen ja arvioiminen on mahdollista”.

  Pyydän selvennystä: tarkoitetaanko yksilöitävillä vaikutuksilla esimerkiksi sellaisia hankkeen yhteisvaikutuksia toisen hankkeen kanssa, jotka YVA:sta vastaava viranomainen on todennut selostusta arvioidessaan todennäköisiksi ja jotka siten ovat ennakoitavissa arviointimenettelyn aikana?

  Voidaanko YVA hyväksyä ja tällaisten ennakoitavia vaikutuksia koskevien selvitysten puutteiden korjaaminen siirtää lupamenettelyvaiheeseen, jolloin ”vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole enää avoinna” ja mahdollisuus osallistua vaihtoehtojen arviointiin on sulkeutunut, lupamenettelyn kohdistuessa vain valittuun vaihtoehtoon?

  Päivitetty viimeksi: 18. toukokuuta 2021
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö