Κοινοβουλευτική ερώτηση - P-002751/2021Κοινοβουλευτική ερώτηση
P-002751/2021

Κατασκευή τειχών γύρω από ελληνικούς καταυλισμούς προσφύγων

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης  P-002751/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Janina Ochojska (PPE), Łukasz Kohut (S&D), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Dietmar Köster (S&D), Younous Omarjee (The Left), Karen Melchior (Renew), Maria Walsh (PPE), Pernando Barrena Arza (The Left), Clare Daly (The Left), Konstantinos Arvanitis (The Left), Erik Marquardt (Verts/ALE), Cornelia Ernst (The Left), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Andrzej Halicki (PPE)

Στις 4 Μαΐου, οι κάτοικοι του προσφυγικού καταυλισμού της Ριτσώνας στην Ελλάδα διαπίστωσαν ότι κατασκευαζόταν γύρω από τις οικείες τους ένα τσιμεντένιο τείχος στρατιωτικών προδιαγραφών με ύψος τριών μέτρων. Σκοπός του είναι να διαχωρίσει τους 3 000 πρόσφυγες από την τοπική κοινότητα, παρόλο που ο καταυλισμός απέχει πολύ από τους ελληνικούς οικισμούς. Σύμφωνα με μια πρόσκληση υποβολής προσφορών στον ελληνικό ιστότοπο του ΔΟΜ[1], η ίδια τύχη περιμένει 7 000 πρόσφυγες σε τρεις ακόμα καταυλισμούς. Το τείχος κατασκευάζεται με κονδύλια από το πρόγραμμα της Επιτροπής «Στήριξη των ελληνικών αρχών στη διαχείριση του εθνικού συστήματος υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο και τους ευάλωτους μετανάστες». Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η προώθηση της εκπαίδευσης και της συνεργασίας με την τοπική κοινότητα στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης. Τα τείχη επιτυγχάνουν ακριβώς το αντίθετο: διαχωρίζουν. Οι προσφυγικοί καταυλισμοί θα μετατραπούν σε de facto φυλακές, επιδεινώνοντας σοβαρά την ψυχική υγεία των προσφύγων.

Βάσει των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Γνωρίζει αυτές τις εξελίξεις; Εάν ναι, υποστηρίζει την κατασκευή τσιμεντένιων τειχών γύρω από τους ελληνικούς καταυλισμούς προσφύγων; Συνάδει η κατασκευή με τις αξίες και τους στόχους της ΕΕ και του προαναφερθέντος προγράμματος;

Πόσα ευρωπαϊκά κονδύλια διατίθενται για την κατασκευή τσιμεντένιων τειχών στη Ριτσώνα και σε άλλους ελληνικούς καταυλισμούς προσφύγων;